Referat fra møde i § 7-udvalget den 18. november 2021

Referat fra møde i § 7-udvalget den 18. november 2021

 

 

 

Organisation Deltagere
Fødevareministeriet – FVM Nis Christensen, Lene Jensen Scheel-Bech, Mikkel Stage, Janne Palomino Dalby, Adèle Stærkær de la Motte
Fiskeristyrelsen Stig Prüssing
DTU Aqua Anders Koed, Josianne Støttrup, Henrik Dalby Ravn, Michael van Deurs, Mette Kjellerup Schiønning, Michael Ingemann Pedersen, Søren Berg
Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Kaas, Hans E. Nielsen
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation – DFPO Allan Buch, Henrik Lund
Dansk Fritidsfiskerforbund Arne Rusbjerg, Jørgen Skytte Jeppesen
Dansk Akvakultur Peter Holm
Dansk Amatørfiskerforening Flemming Kjærulf, Jesper Simonsen
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Max Thomsen
Kommunernes Landsforening

(Ringkøbing/Skjern kommune)

Per Søby Jensen
Miljøstyrelsen Ejgil E. Andersen
Danmarks Naturfredningsforening  – DN Cathrine Pedersen Schirmer, Thorkild Kjeldsen
Dansk Sportsdykker Forbund Christian Schønning
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation – FSK-PO Marc Eskelund

 

 1. Godkendelse af dagordenen

FVM bød velkommen og præsenterede en ny organisation i udvalget: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation – FSK-PO.

 

Dagordenen blev herefter godkendt.

 

 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder orientering ved DTU Aqua om IHN samt eventuelle spørgsmål vedr. Status for Fiskeplejen 2020

Henrik Dalby Ravn og Josianne Støttrup fra DTU Aqua orienterede om den igangværende fiskepleje.

 

For så vidt angår ferskvand, blev det bemærket, at der i 2020 som følge af COVID-19 kun i begrænset omfang kunne afvikles kursusaktiviteter – således blev der ikke afviklet kursus i vandløbsrestaurering og genopfriskningskursus i elfiskeri. Ved afholdelse af kurserne i 2021 blev behovet fra 2020 afviklet ved at finde plads til ekstra deltagere i år. Det blev yderligere bemærket, at der havde været stor interesse for foreningspuljen og at flere af de bevilgede projekter også har fået økonomisk støtte fra kommuner.

 

For udsætninger blev det meddelt, at der havde været problemer med at fange moderfisk i enkelte vandløb. Her blev det nævnt, at der i Nordjylland var få fisk at fange under elfiskeriet, men man var i dialog om at løse problemet. Udsætninger har voldet problemer i forbindelse med IHN-virus, hvor man på nuværende tispunkt står i en standby-position, da man er i dialog med Fødevarestyrelsen, om i hvor stort omfang udsætningerne kan gennemføres.

 

DTU Aqua pointerede, at det var lykkedes at gennemføre stort set alle aktiviteter på trods af nedlukninger – også feltaktiviteter.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund spurgte til en status for IHN-virus i Danmark, hvor DTU Aqua bemærkede, at man var i dialog med Fødevarestyrelsen, og der skulle afholdes møde angående status herom.

 

DN bemærkede, at ICES var udkommet med ny rådgivning om udsætning af ål, og spurgte i den forbindelse, hvorvidt der var indikationer på, om udsætning er ål havde hjulpet med at øge ålebestanden. DTU Aqua meddelte, at man forventede en overlevelse på 10-20% af de ål, der blev udsat. Der var erfaringer fra Roskilde Fjord, hvor ca. 18% overlevede.

 

DFPO bemærkede, at der var åer, hvor havørredbestanden havde det dårligt og spurgte til, om der var overvejelser omkring eksempelvis at begrænse fiskeriet efter havørred kystnært. Hertil bemærkede DTU Aqua, at der rigtigt nok var tegn på nedgang i havørredbestanden nogle steder. Man var i gang med at finde ud af, hvad dette kunne skyldes. Det kunne dog tyde på, at skarv havde en effekt.

 

DN ønskede at drøfte fiskeplejens åleudsætningsprogram og forskningsprojektet om bestandsdynamik hos ål.

 

DN bemærkede, at den nye ICES rådgivning fra november i år anbefalede 0-fangst for alt fiskeri, også af glasål som anvendes til akuakultur og åleudsætningsindsatsen. DN satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt de nationale udsætningsprogrammer hjælper bestandsgenopretningen. I den forbindelse ønskede DN at høre fra forskningsprojektet, om man havde nogle foreløbige indikationer på, om det danske udsætningsprogram hjælper med at forøge den vilde ålebestand. DN bemærkede, at man gerne så, at ål blev total fredet så hurtigt som muligt.

 

DTU Aqua oplyste, at der arbejdes på at dokumentere effekten af udsætningerne. Resultaterne viser, at de udsatte ål vokser og bliver til blanke ål (gydestadiet), der søger mod havet. Hvorvidt de udsatte ål indgår i gydebestanden er ikke kendt, men de udsatte ål har samme adfærd som de vilde i gydestadiet.

 

FVM orienterede om, at man afventede Kommissionens forslag på baggrund af ICES rådgivningen. Herefter skal der træffes beslutning om den danske lukkeperiode med et tre måneders forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand.

 

 1. Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for Fiskepleje 2022.

FVM meddelte, at Corona-effekten i 2020, hvor mærkbart flere personer var ude at fiske, var væk og, at man nu var tilbage i en mere normal situation. I 2020 steg indtægterne fra lystfiskertegn i sommermånederne med godt 5 mio. kr. i forhold til 2019.

 

FVM oplyste, at de samlede indtægter pr. 31. oktober 2021 beløb sig til 37,5 mio. kr., hvoraf 29,4 mio. kr. kom fra lystfiskertegn og 8,1 mio. kr. fra fritidsfiskertegn. Der var tale om en mindreindtægt på i alt ca. 5,5 mio. kr. sammenlignet med samme tid i 2020.

 

Prognosen for de samlede indtægter i 2021 lød på godt 39 mio. kr., hvilket betød, at der ville være behov for at tilpasse Handlingsplanen for Fiskepleje 2022 herefter.

 

FVM orienterede om muligheden for at hæve priserne på fisketegn ved en PL-regulering, dvs. ud fra pris- og lønudviklingen. Priserne blev sidst reguleret pr. 1. marts 2012. FVM har hjemmel i fiskeriloven til at regulere fisketegnspriserne i forhold til pris- og lønudviklingen og planlægger at igangsætte et arbejde hermed.

 

Udvalget udtrykte enighed i, at der foretages en prisstigning på fisketegn. Det blev også pointeret, at der var et ønske om, at folkepensionister skal betale lystfiskertegn.

FVM bemærkede hertil, at dette kræver en ændring af fiskeriloven og et grundigt forarbejde.

 

 1. Drøftelse af udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2022 og videre proces.
  Forslag fra Danmarks Fiskeriforening PO: Tilskud til heltklækkeriet i Hvide Sande

Udkast til planen for 2022 var fremsendt til udvalget den 16. november. Der var tale om 3. år af den 3 årige plan for perioden 2020-22.

 

På grund af mindre indtægter fra fisketegn end forudset, kan det forventes, at der skal skæres i den udsendte plan, for at økonomien kan hænge sammen. På den baggrund foreslog FVM at færdiggøre planen i starten af 2022, når man kender de faktiske indtægter og udgifter i 2021. Udvalget var enige heri.

 

Forslag fra Danmarks Fiskeriforening PO: Tilskud til heltklækkeriet i Hvide Sande.

DFPO bemærkede, at man tidligere havde orienteret omkring Heltklækkeriet i Hvide Sande og deres udfordringer i forhold til at få økonomien til at løbe rundt. Der var afsat en pulje penge til at ophjælpe dette fiskeri i de nærmere definerede områder, men tilskuddet pr. udsat fisk varierede fra område til område. DFPO mente, at tilskuddet skulle være det samme i alle områder også i Ringkøbing fjord, hvor størstedelen af fiskerne i dag var fritidsfiskere.

Hvis man fik samme beløb som i tilsvarende områder, ville det kunne løbe rundt.

 

FVM bemærkede at ville se på forslaget, hvis DFPO kunne indsende nærmere herom.

 

 1. a. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering – Torskefiskeri i Østersøen.

FVM orienterede om fiskerimuligheder 2022 i Østersøen vedr. rekreativt fiskeri efter torsk. Situationen i Østersøen er historisk dårlig og meget svær for både erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri.

 

Rekreativt fiskeri efter torsk i område 22, 23 og 24 ud til seks sømil grænsen. I 2022 må der tages 1 torsk med hjem pr. fisker pr. dag. I perioden 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at tage 5 torsk med hjem pr. dag, dog kun 2 i lukkeperioden).

 

FVM er klar over, at det vil påvirke specielt turbåde og lystfiskerturismen væsentligt.

 

DFPO bemærkede, at man ønskede, at der blev reguleret efter andet end fiskeridødeligheden. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark foreslog, at der eksempelvis kunne ses på, at trawl var ødelæggende for bundforholdene. Dansk Amatørfiskerforening var imod evt. redskabsbegrænsninger, da redskaberne bruges til mange forskellige fiskerier. Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrede til at hjælpe turbådene, for at de kan overleve.

 

 1. b. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering – Laksefiskeri i Østersøen

FVM orienterede om helt nye EU-regler for rekreativt fiskeri efter laks. I 2022 må der kun hjemtages én fedtfinneklippet laks pr. fisker pr. dag.

 

DFPO bemærkede, at erhvervsfiskeriet er hårdt ramt af de nye regler på området.

 

 1. c. Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering – Åleregulering, herunder lukkeperioden i saltvand fra 1. december 2021 til 28. februar 2022.

FVM oplyste, at det fra 1. december 2021 til og med den 28. februar 2022 vil være forbudt for erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Lukkeperioden indføres på baggrund af en EU-beslutning om, at EU-medlemslandene skal indføre en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeri i saltvand for at beskytte den europæiske ålebestand. Ålebekendtgørelsen, som fastlægger vilkår og periode, var sendt til udvalget forud for mødet.

 

FVM oplyste, at der gælder samme vilkår for erhvervsfiskerne, som i 2020.

 

ICES var netop kommet med en rådgivning for 2022, som lyder på 0 fangster af ål. Der var tale om en skærpet formulering og FVM afventede Kommissionens udspil.

 

 1. Opfølgning på Strategi for Lystfiskeri

FVM meddelte, at man fulgte udmøntningen af strategien. Det skete blandt andet gennem den nedsatte følgegruppe til lystfiskerstrategien. Der var blev givet en status for centeret og strategindsatserne i forbindelse med mødet om et nyt regelsæt for det rekreative fiskeri, som blev afholdt den 23. september 2021.

 

Kort opsummering fra mødet d. 23. september

Center for Kyst- og Lystfiskerturisme

 • Der var planlagt et nationalt Center for Kyst- og Lystfiskerturisme på havnen i Assens.
 • Kommunen var i dialog med forskellige fonde.

 

Digital platform

 • Der var opbygget en digital platform om lystfiskeri i Danmark, fishingindenmark.info.
 • På den digitale platform (hjemmeside og app) kunne lystfiskere fra Danmark og udlandet søge information om lystfiskeri i Danmark, f.eks. om fiskepladser, regler for fiskeriet og forskellige former for lystfiskeri.

 

Målrettet markedsføring

 • Lystfiskeriet var blevet fremmet via kampagner om lystfiskeri målrettet familier og kvinder.
 • Der var gennemført en “Nyfiskerkampagne” blandt andet i form af podcasts, 25 “open events” og initiativet ’lån en fiskestang’.

 

Brandingstrategi

 • Der var i 2021 gennemført kampagner målrettet tyske lystfiskere
 • Assens Kommune havde indgået et partnerskab med VisitDenmark om kampagnerne.
 • Initiativet ville fortsætte i 2022, da man grundet Covid situationen valgte at udsætte en del af kampagnen.

 

Frivilligt arbejde

 • Det frivillige arbejde var støttet med en guide for vandplejeprojekter, et projekt for at stoppe tilbagegang for stalling, nationale vandplejeseminarer, et projekt om ’Fremtidens lystfiskerforening’ samt 27 mindre projekter.

 

Den oprindelige finanslovsbevilling løb fra 2018-2021.

 

FVM var ved at se på, om der kunne findes en løsning for videreførsel af lystfiskerstrategiinitiativer i 2022. Derefter kunne man se på det fremadrettede aktivitetsniveau for tiltag i forhold til lystfiskeri.

 

 1. Orientering om videre proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri

FVM meddelte, at man endelig fik sat gang i arbejdet med afholdelse af det fysiske dialogmøde om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri den 23. september. FVM kvitterede for de skiftlige bidrag, som vil indgå i det videre arbejde. På mødet var der enighed om, der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle se på definitioner af redskaber, bl.a. tejner/multitejner. Ifølge DTU Aqua lægges der op til at lave forskellige forsøgsprojekter med henblik på nærmere at kunne rådgive om definition af disse redskaber. FVM vil invitere udvalgets organisationer til at deltage i denne arbejdsgruppe, når der foreligger nærmere herom.

 

 1. Orientering vedr. spøgelsesnet

FVM meddelte, at DTU Aqua havde sendt sidste udkast til rapporten om spøgelsesnet i danske farvande. Denne rapport ville – sammen med de øvrige initiativer – danne grundlag for den videre indsats mod spøgelsesnet i danske farvande.

 

Hen over sommeren 2021 var der en stor opfiskningsindsats i Limfjorden. Det var et samarbejde mellem FVM, DTU Aqua og lokale fiskere, herunder også fritidsfiskerne. Projektet viste med al tydelighed, at der var en særlig problematik i Limfjorden, hvor der fandtes rigtig mange spøgelsesnet. Derfor ville første prioritet i arbejdet være at få ryddet op i Limfjorden.

 

Der ville blive indkaldt til et særskilt interessentmøde, hvor den videre indsats mod spøgelsesnet ville blive drøftet. Her ville fritidsfiskerne også blive inviteret med. De kan især bidrage med at lokalisere tabte og efterladte garn.

 

FVM har støttet op om den indberetningsplatform, som Limfjordsrådet har lavet. Den er et godt supplement til Fiskeristyrelsens indberetningsplatform. FVM forventede, at der ville blive udarbejdet en ny indberetningsplatform, hvor man kunne drage fordel af de erfaringer, som Limfjordsrådet havde på området.

 

Dansk Sportsdykker Forbund bemærkede, at spøgelsesnet var et problem i hele landet, og spurgte derfor til om fokus udelukkende var på Limfjorden. FVM meddelte, at fokus ikke kun var på Limfjorden. Oprindeligt var det lokale fiskere ved Limfjorden, der gjorde opmærksom på problemet med spøgelsesnet og fik sat gang i arbejdet.

 

 1. a. Orientering siden sidst – Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål. 4. Statusrapport blev fremsendt til orientering 21. oktober 2021.

FVM orienterede om nøgleelementer i 4. Statusrapport om forvaltningen af ålefiskeri i Danmark. Danmark havde siden indførelsen af ålereguleringen i 2009 deltaget aktivt i arbejdet med at genoprette den europæiske ålebestand og herunder opfyldt kravet om mindst 50 % reduktion i ålefiskeriet og indsatsen (antal redskaber til ålefiskeri).

 

DTU Aqua havde estimeret de danske rekreative fangster (fritidsfiskeri) af ål i 2020 til ca. 100 tons. Tallet var estimeret ud fra den halvårlige spørgeundersøgelse i samarbejde med Danmarks Statistik.

 

Antallet af åletilladelser var reduceret fra 406 til 227 ved udgangen af 2020. De forskellige redskabstyper var tilsvarende reduceret.

 

DN bemærkede, at det rekreative fiskeri var meget højt og at det ikke var nøjagtige tal. DN mente, at der skulle reduceres, så arten kunne beskyttes bedre. DN efterspurgte en drøftelse af lukkeperioden til næste år. FVM indkalder til drøftelse om dette.

 

DFPO pointerede, at man fik meget ud af at udsætte ål i danske farvande. DFPO undrede sig over, at ICES ikke så fremgangen af ål de seneste år. Det var positivt, at der sås mange små ål. Der var flere små ål, hvorfor gennemsnitsvægten var faldet. Der var stadig store ål, men endnu flere små ål.

 

Dansk Amatørfiskerforening tilsluttede sig DFPO’s udmelding og pointerede, at Danmark var et af de lande, der har fulgt ålehandlingsplanen meget præcist. Også det rekreative fiskeri var halveret. Dansk Amatørfiskerforening bemærkede, at det var vigtigt at opretholde fiskeriet, så der var en motivation for at udføre arbejdet med genopretning af ålebestanden.

 

Dansk Fritidsfiskerforbund tilsluttede sig DFPO og Dansk Amatørfiskerforenings udmelding.

 

DN bemærkede, at hensigten med lukkeperioden er at beskytte ålen, når den vandrer. DN mente ikke, at beskyttelsen var god nok. DN pointerede, at ICES-rapporten viste, at bestanden var i tilbagegang, og de forvaltningsmæssige tiltag derfor ikke virkede.

 

FSK-PO pointerede, at de ikke kunne kende billedet fra ICES-rådgivningen, og bemærkede at der muligvis var en forsinkelse i data fra den virkelige verden, som derfor ikke indgik i ICES-rådgivningen.

 

DTU Aqua oplyste, at rekrutteringen af yngel fra Sargassohavet har været nedadgående i perioden 1980-2011. Siden 2011 har der været svag fremgang i mængden af yngel, men fremgangen har ikke bidt sig fast og mængden af yngel er stabil, men på et historisk lavt niveau. Det vurderes, at åleforvaltningsplanen virker, da bestanden ikke længere går tilbage. DTU Aqua bemærkede, at det er almen kendt, at det vil tage mange årtier at genoprette ålebestanden og at ålebestanden først vurderes genoprettet omkring 5 ålegenerationer (2080) fra genopretningsarbejdet startede.

 

FVM ville se nærmere på ICES-rådgivning, og herefter tilrettelægge en proces frem imod, at der skulle træffes beslutning om næste lukkeperiode.

 

 • Orientering siden sidst – skarv

Ejgil E. Andersen, Miljøstyrelsen, orienterede om status for revision af Forvaltningsplanen for skarv. Miljøstyrelsen forventede en snarlig godkendelse af planen. Den havde været i høring, hvor der kom 33 høringssvar, og man havde forsøgt at imødekomme så meget som muligt.

 

Dansk Amatørfiskerforening orienterede om en beslutning på de svenske socialdemokraters kongres om en kraftig reduktion i antallet af skarv. Se https://svenskjakt.se/start/nyhet/s-beslut-skarvarna-ska-minska-kraftigt/ og https://www.svtplay.se/video/32908367/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-den-sista-alen?position=204&id=8M36xaq

 

 • Orientering siden sidst – Revision af bekendtgørelser.

 

FVM orienterede om, at revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande var i høring. FVM var klar over, at den sandsynligvis skulle ses på igen. Derudover er revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Als og Flensborg Fjord i proces. FVM er klar over Dansk Sportsdykker Forbunds forslag vedr. afstandsregler. Regler om, at fritidsfiskere også skal forsøge at opsamle tabte redskaber (spøgelsesredskaber) vil indgå ved revision af den rekreative bekendtgørelse.

 

 1. Fastsættelse af dato for næste møde, herunder møde om opstart af næste 3-årige Handlingsplan for Fiskepleje for perioden 2023-2025.

FVM forventer at indkalde til opstartsmøde i maj/juni 2022.

 

 1. Eventuelt

Intet yderligere.