Status over salg af fisketegn

Opgørelsen af fisketegnssalget for lyst- og fritidsfiskeriet i 2022 er nu klar
Antallet af købte fisketegn i 2022 er opgjort på lands- såvel som regionsplan.         

 Status over salg af fisketegn (Publiceret 20.4. 2023)

Lystfiskertegn 2018 2019 2020 2021 2022
Årstegn 135.079 137.133 169.931 151.686 143.665
Ugetegn 21.170 22.645 13.449 11.315 19.527
Dagtegn 32.931 32.389 32.551 27.758 30.134
Lystfiskertegn i alt 191.198 194.186 217.951 192.780 193.326
Fritidsfiskertegn 29.497 28.059 32.670 29.407 27.503

Salget af uge- og dagslystfiskertegn er steget i 2022 efter et fald i 2021 og 2020.

Dermed er vi tæt på at være tilbage på samme niveau som før Corona-epidemien.
Denne udvikling kan skyldes, at Corona-restriktionerne er bortfaldet og at der
derfor er flere turister, der igen tager på fisketur i Danmark og køber fisketegn.
Salget af lyst,-og fritidsfiskerårstegn er stadig større end før Corona-epidemien.
Under Corona-nedlukningen kunne der konstateres en væsentlig stigning i det
samlede antal solgte lystfiskertegn. I 2020 var der således knap 35.000 flere
lystfiskere, der købte årsfisketegn, end før Corona-nedlukningen i 2018.

Fisketegnstype Årstal: 2019 2020 2021 2022
Lystfiskertegn Område        
Årstegn I alt 137.133 169.931 151.686 143.665
  Nordjylland 10.887 14.601 13.876 13.310
  Midtjylland 28.334 37.630 34.048 31.603
  Syddanmark 30.488 36.423 33.433 30.401
  Hovedstaden 25.499 39.516 35.723 30.559
  Sjælland 17.101 21.412 20.389 18.722
  Udland og uoplyst 24.824 20.349 14.217 19.070

 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Modtaget 18.april 2023

Hermed orientering om offentlig høring af bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i dele af Vejle Fjord.

Bemærk, at høringsfristen er tirsdag den 16. maj 2023.

Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67397

Med venlig hilsen

Sophie-Amalie Nielsen
Fuldmægtig | Bæredygtigt Fiskeri
+45 40 41 36 43 | sonie@fvm.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Departementet | Holbergsgade 6 | 1057 København K | Tlf. +45 38 10 60 00 | fvm@fvm.dk | www.fvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | Privatlivspolitik

Opgørelsen af fisketegnssalget for lyst- og fritidsfiskeriet i 2022 er nu klar

Opgørelsen af fisketegnssalget for lyst- og fritidsfiskeriet i 2022 er nu klar

Antallet af købte fisketegn i 2022 er nu opgjort på lands- såvel som regionsplan.

20. april 2023

Læs hele nyheden

 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Afmeld eller rediger dit abonnement på nyheder

Registrering af oplysninger

Du har ved at abonnere på nyhedsbreve fra Fiskeristyrelsen givet samtykke til, at vi må registrere dit navn og din e-mailadresse.
Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og offentlighedsloven/miljøoplysningsloven. Vi bruger kun dine oplysninger (navn og e-mailadresse) til at kunne sende dig nyhedsbreve. Vi videregiver ikke af egen drift oplysningerne til andre – og vi gemmer kun oplysningerne, indtil du afmelder dit abonnement.

Læs mere i vores persondatapolitik

Ministeren har underskrevet bekendtgørelsen om ålefiskeri Udsendt d.12.4.2023

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Ministeren har underskrevet bekendtgørelsen om ålefiskeri
 Udsendt d.12.4.2023
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand
I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 1, nr. 1, § 32, stk. 1, og § 130,
stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023, fastsættes:

Forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand

 • 1.Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt fra den 1. oktober 2023 til og med den 31. marts 2024.
 • 2.Det er i erhvervsmæssigt fiskeri tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til
  andet end ålefiskeri i den periode nævnt i § 1, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af
  11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt.

Stk. 2. Uanset § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt
fiskeri af ål i saltvand og ferskvand, må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end
ålefiskeri, være forsynet med ruser, såfremt ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål.

Stk. 3. Hvis ål fanges i erhvervsmæssigt fiskeri i den periode nævnt i § 1 i de redskaber, der er nævnt i stk. 1,
skal disse straks genudsættes.

 • 3.Det er ikke tilladt i den periode nævnt i § 1 i erhvervsmæssig sammenhæng at opbevare levende ål og lande ål,
  som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. oktober 2023.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det tilladt at opbevare levende ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri og landet
senest den 30. september 2023, i anlæg på land.

Forbud mod rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand

 • 4.Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt til og med den 31. december 2023.
 • 5.Hvis ål fanges i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes.
 • 6.Det er ikke tilladt i sammenhæng med rekreativt fiskeri at opbevare ål i saltvand.

Strafbestemmelser

 • 7.Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

 • 8.Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 1-3 træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i
saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 31. marts 2023

Jacob Jensen

/ Nicolai Højlund

Fra i dag d.4.april 2023 må du tage én torsk med hjem

Fra i dag d.4.april 2023 må du tage én torsk med hjem

I den vestlige Østersø, som indbefatter Sydvestlige Kattegat, Bælterne, Sundet
og dele af Østersøen, har torsken har været fredet for hjemtagning siden 15 januar,
men fra og med i dag er fredningen slut. Det indebærer, at man må hjemtage én
torsk over målet, som er 35 centimeter i hele Danmark på nær Skagerrak og Kattegat.
Her er mindstemålet 30 centimeter