Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber

BEK nr 307 af 22/04/1994 Gældende

Offentliggørelsesdato: 03-05-1994
Miljø- og Fødevareministeriet

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber

I medfør af § 18, stk. 1, § 21, § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. september 1993 fastsættes følgende bestemmelser om afmærkning af fiskeredskaber:

 • 1.Bekendtgørelsen finder anvendelse for afmærkning af fiskeredskaber anbragt på dansk fiskeriterritorium.
 • 2.I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:
 • 1) Ved »3 sømilegrænsen« forstås en linie trukket 3 sømil fra lavvandslinien (kysten), i Nordsøen bestemt ved middel-springtidslavvande (MLWS) og inden for Skagen bestemt ved middelvandstand (MSL).
 • 2) »Østersøen« defineres som farvandsområdet afgrænset mod vest af rette linier mellem Hasenøre – Gniben Odde, og fra Gilbjerg Hoved til Kullen fyr.
 • 3) »Øresund« defineres som farvandsområdet, mod nord afgrænset af en linie Gilbjerg Hoved til Kullen fyr og mod syd af en linie fra Falsterbo Fyr til Stevns Fyr.
 • 4) »Den østlige sektor«: Forstået som halvdelen af kompascirklen fra nord gennem øst til og med syd.
 • 5) »Den vestlige sektor«: Forstået som halvdelen af kompascirklen fra syd gennem vest til og med nord.
 • 6) »Redskab«: Selve redskabet uden forankrings- og afmærkningsanordninger.
 • a) »Oversejlingsbart redskab«: Redskab der kan oversejles med den for området normalt forekommende besejlingsdybde.
 • b) »Overfladeredskab«: Redskab der ikke kan oversejles.
 • c) »Faststående redskab«: Et redskab forsynet med rad og fastgjort til pæle eller anden forankring. (Bundgarn eller bundgarnslignende redskaber, overvandsruser og undervandsruser).
 • d) »Redskabets længde«: Længden af det enkelte redskab eller hele længden af sammenkoblede redskaber.
 • e) »Flytbart redskab«: Alle redskaber, der ikke omfattes af pkt. c), eksempelvis nedgarn, kasteruser, krogliner, tejner, drivgarn og svajende garn.
 • f) »Drivende redskab«: Flytbart redskab, der ikke er forankret til bunden, eksempelvis, lakse-, silde- og makreldrivgarn.
 • g) »Svajende redskab«: Flytbart redskab, der kun er forankret i den ene ende.
 • 7) »Fiskemærke« (vager): En stang med eller uden flyder til markering af et redskabs position.
 • 8) »Fiskefrit fiskemærke« (sletvager): Fiskemærke med lysrefleks, men uden lys, flag eller radarreflektor og udformet således, at drivis og drivende redskaber kan drive over fiskemærket.
 • 9) »Fiskekugle«: Flydende kugleformet markering, som afmærker den forankrede ende af svajende redskab og tejne.
 • 10) »Mørke«. Tiden mellem solnedgang og solopgang.

Faststående fiskeredskaber

 • 3.Faststående fiskeredskaber skal på yderste hovedpæl (i en evt. garnrække) afmærkes med 2 sorte flag. Inderste pæl afmærkes med 1 sort flag. Hvor der i stedet for pæle anvendes anden fastgørelse, skal fiskemærker anvendes til afmærkning.

Stk. 2. Hvor den yderste hovedpæl eller fiskemærke står på vanddybder over 2 meter, skal yderligere afmærkes med 2 lysreflekser i henhold til »retninger for indgående« som fastsat af Farvandsvæsenet i »Afmærkning af danske farvande« (bilag 1).

Stk. 3. Lysrefleksmaterialet skal være af højreflekterende materiale og bestå af mindst 6 cm brede strimler. Lysrefleks skal være grønt hvor der »for indgående« skal holdes om styrbord og rødt hvor der »for indgående« skal holdes om bagbord. Afstanden mellem to lysreflekser skal være mindst 12 cm.

 • 4.Hvor hensynet til besejlingsforholdene kræver det, kan fiskerikontrollen påbyde anvendelse af lysafmærkning på yderste hovedpæl eller fiskemærke (hurtigblink med karakteristik 0,3s lys, 0,7s mørke).

Stk. 2. På redskaber, som »for indgående« skal holdes om styrbord, skal lanternen vise grønt lys (hurtig blink).

Stk. 3. På redskaber, som »for indgående« skal holdes om bagbord, skal lanternen vise rødt lys (hurtig blink).

Stk. 4. Lyset skal anbringes øverst på pælen eller fiskemærket og være synligt hele horisonten rundt i en afstand af mindst 2 sømil.

 • 5.Ved indtagelsen af fiskepladser skal yderste hovedpæl afmærkes som anført i § 3, og såfremt det påbydes, lysafmærkes, jf. § 4. Såfremt nedramning ikke kan ske, foretages på dennes plads, afmærkning med fiskemærke med 2 sorte flag og 2 gule lysreflekser.

Stk. 2. Ved påbudte gennemsejlingsåbninger i en bundgarnsrække skal endvidere hovedpælen ved hver gennemsejlingsåbning være forsynet med 1 sort flag og 1 gul lysrefleks.

Stk. 3. For bundsgarnspæle, der midlertidigt ikke benyttes til fiskeri, skal yderste hovedpæl afmærkes som anført i § 3 og efter påbud lysafmærkes, jf. § 4.

Stk. 4. Er en garnrække under fjernelse, storm- eller isbeskadiget skal den til enhver tid yderste pæl, knækket som hel, afmærkes i henhold til § 3 og efter påbud lysafmærkes, jf. § 4.

 • 6.Knækkede bundgarnspæle i en række, bortset fra yderste hovedpæl, afmærkes med et fiskemærke, forsynet med 1 sort flag og 1 gult lysrefleks.
 • 7.Fiskemærker skal have en højde af mindst 1.2 m over vandoverfladen.

Stk. 2. Flag skal være firkantede. Den korteste kants længde skal være mindst 25 cm.

Stk. 3. Afstanden mellem 2 flag på samme fiskemærke/pæl skal være mindst 20 cm.

Stk. 4. Afstanden mellem flag og vandoverflade skal på fiskemærker være mindst 50 cm. På pæle skal afstanden mellem flag og vandoverfladen være mindst 1,5 m.

 • 8.Lysafmærkning må kun foretages efter indhentet tilladelse fra fiskerikontrollen. Fiskerikontrollen afgør efter forhandling med Farvandsvæsenet om et faststående fiskeredskab skal eller kan forsynes med den i § 4 nævnte lysafmærkning.

Flytbare fiskeredskaber

 • 9.Flytbare fiskeredskaber afmærkes således:

i den østlige sektor skal redskabets yderende afmærkes med et fiskemærke (vager) forsynet med 1 flag og 1 gult lysrefleks.

Stk. 2. I den vestlige sektor skal redskabets yderende afmærkes med et fiskemærke (vager) forsynet med 2 flag og 2 gule lysreflekser.

Stk. 3. Enkeltstående tejner, som ikke er udsat i lænke, kan, i stedet for fiskemærker, afmærkes med fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm.

Stk. 4. Redskaber eller dele heraf, der er anbragt udenfor 3 sømilegrænsen, skal mellem enderne afmærkes med et fiskemærke (vager) for hver sømil, og indenfor 3 sømilegrænsen for hver 0,5 sømil. Fiskemærket skal være forsynet med 1 hvidt flag og 1 gult lysrefleks. Mellemvagerne skal dog ikke anvendes for »oversejlingsbare« redskaber i Østersøen.

Stk. 5. Et fiskemærke, som markerer overfladeredskab, skal uden for 3 sømilegrænsen, undtagen i Øresund, forsynes med radarreflektor.

 • 10.I mørke forsynes fiskemærker i nedenstående tilfælde med lys, jf. § 15 svarende til antal flag:
 • 1) yderenderne af redskaber, anbragt helt eller delvis uden for søterritoriet.
 • 2) ved afmærkning af overfladeredskaber i nærheden af etablerede sejlruter, og i øvrigt hvor skibstrafik normalt forekommer.

Stk. 2. Den indbyrdes afstand mellem 2 fiskemærker med lys på samme redskab må ikke overstige 2 sømil.

 • 11.Ved fiskeri i Øresund i perioden 1. september – 31. december skal udenfor 7 meters vanddybde i stedet for fiskemærker anvendes »fiskefri fiskemærker« (sletvagere) forsynet med gule lysreflekser, jf. § 9. Fiskefri fiskemærker skal desuden anvendes i farvande, hvor drivis forekommer.
 • 12.Svajende og drivende redskaber skal afmærkes i overensstemmelse med §§ 9 og 10.

Stk. 2. Hvis det på grund af strøm- og vindforholdene ikke er muligt ved udsætningen at afgøre, i hvilken retning redskabet kommer til at stå, må redskabet dog afmærkes med fiskemærker af samme slags. Sådanne fiskemærker skal være udformet som afmærkningen i den østlige sektor.

Stk. 3. Hvis den ene ende af redskabet er fæstnet til et fartøj, skal denne ikke afmærkes.

Stk. 4. Den forankrede ende på et svajende redskab må afmærkes med en fiskekugle, hvis redskabet er kortere end 200 meter og er udsat indenfor basislinien i Kattegat og Skagerrak. Fiskekuglen skal være vel synlig og have en diameter på mindst 30 cm og være forsynet med 1 gult lysrefleks.

 • 13.Fiskemærker skal uden for 3 sømilegrænsen have en højde af mindst 2 m over vandoverfladen og inden for denne grænse mindst 1,2 m over vandoverfladen, såfremt lys i henhold til § 10 ikke er påkrævet.

Stk. 2. Fiskemærkerne må ikke være røde eller grønne.

 • 14.Flag der afmærker enderne i samme redskab skal være ens og være firkantede og må ikke være hvide.

Stk. 2. For fiskemærker med en højde på mindst 2 meter skal flagets korteste kant være mindst 40 cm og for andre fiskemærker skal flagets korteste kant være mindst 25 cm.

Stk. 3. Afstanden mellem 2 flag på samme fiskemærke skal være mindst 20 cm.

Stk. 4. Afstanden mellem flag og vandoverflade skal for fiskemærker over 2 meter være mindst 80 cm og for andre fiskemærker mindst 50 cm.

 • 15.Lys på fiskemærker, skal have fyrkarakteren FL.Y 5 s, dvs. udsende 1 gult blink hvert femte sekund (0,3 s lys, 4,7 s mørke), og være synlige hele horisonten rundt i en afstand af mindst 2 sømil.

Stk. 2. På fiskemærker, hvis stagehøjde er 2 meter, skal det underste lys anbringes 1,5 meter over vandoverfladen. Hvor fiskemærker er forsynet med 2 lys, skal afstanden mellem de 2 lys være mindst 50 cm. Lysene skal blinke samtidigt.

 • 16.Radarreflektoren skal placeres så højt som muligt på fiskemærket, og give et ekko på radarskærmen i en afstand af mindst 2 sømil i alle retninger.

Stk. 2. En radarreflektor på fiskemærker, som afmærker »overfladeredskaber«, skal være kugleformet (sfærisk) og placeres øverst på fiskemærket.

 • 17.Lysreflekser på fiskemærker skal være af et højreflekterende materiale og bestå af mindst 6 cm brede gule strimler, reflekterende horisonten rundt og anbringes så højt som muligt på fiskemærket. Afstanden mellem to lysreflekser skal være mindst 12 cm.
 • 18.Liner, der anvendes mellem fiskemærker eller fiskekugler og redskaber/forankringer, skal være fremstillet af synkende materiale eller være nedtynget.
 • 19.Hvor hensynet til besejlingsforholdene tillader det, kan fiskerikontrollen efter forhandling med Farvandsvæsenet lokalt gøre undtagelse i brugen af lysafmærkning og radarreflektor.

Stk. 2. Såfremt et fiskeredskab i øvrigt ønskes afmærket, skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse anvendes.

 • 20.Vagere, ankre og andet til fastgørelse af flytbare fiskeredskaber skal fjernes efter afsluttet fiskeri.
 • 21.Overtrædelse af bestemmelserne §§ 3-9 og §§ 11-20 i denne bekendtgørelse eller manglende efterkommelse af de påbud eller ordrer, fiskerikontrollen giver i medfør af denne bekendtgørelse, straffes med bøde.
 • 22.Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1994 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 13 af 8. januar 1990.

Stk. 2. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt »retninger for indgående« og skitse for fiskemærkestørrelser.

Fiskeriministeriet, den 22. april 1994

Bjørn Westh

Vil du sætte på m. overskriften:

Spørgsmål rejst!
Vagerne skal fjernes efter fiskeri!

 

Hilsen Bruno

2145total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *