Forbundets svar på høringen vedr. skærpet fiskerikontrol

Forbundets svar på høringen vedr. skærpet fiskerikontrol

Dansk Fritidsfiskerforbunds Høringssvar vedr. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, og ændring af Rådets forordninger (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1005/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1139, for så vidt angår fiskerikontrol – KOM (2018) 368. Nordsøen. Frist 17. april kl. 12 

Dansk Fritidsfiskerforbund (DFF) har følgende kommentarer til Høringen.

Først vil vi gerne takke for det fremsendte. Dog med bemærkning om at høringsfristen er igen MEGET kort.

Vi støtter i det store hele op om formandskabets kompromisforslag af 20. maj 2020 dog er der efter vores mening nogle huller og hurdler ved dette.

Hvad angår arter, som er underlagt særlige bevarelses foranstaltninger nævnes der nogle nuværende arter og “ bag limits “ bl.a. torsk og ål. Indtil nu er det udelukkende torsk i visse dele af farvandene der er underlagt disse “ bag limits “ så det er forkert også at kategorisere ålen sammen med disse, da de jo indtil nu ikke er omfattet af dette!

Vi foreslår at hvis registrering af fangster bliver et must i det rekreative fiskeri, tillempes i videst muligt omfang, så dette bliver frivilligt. I det man kan vælge en beregningsmodel for det rekreative fiskeri, ud fra det videnskabelige anerkendte Nøglefiskerprojekt under fiskeplejen.

Vi mener der mangler noget omkring det erhvervsmæssige fiskeri efter glasålene. Da dette jo er en kommende EU-forordning må det jo gælde alle medlemslandene. Det er jo almindelig kendt, at der i visse syd europæiske lande drives et omfattende fiskeri af disse, og hvorfor er de ikke specifikt nævnt?  Dette fiskeri er efter vores mening en langt større trussel mod bestanden, end fangsten af ål som fanges i det rekreative fiskeri.

Registreringen af fartøjer og juridiske personer, som fisker efter arter, som er underlagt særlige bevarelses foranstaltninger skal laves både på papir og pr. post, samt elektronisk, da der ellers vil opstå alt for mange problemer med de rigtig mange ældre rekreative fiskere, som ikke har muligheden eller indsigten i hvorledes man indberetter og registrerer elektronisk.

Endeligt vil forslaget give et kæmpemæssigt behov for et langt større registrerings- og kontrol- organ i et fortsat meget trængt offentligt myndigheds system, og vi savner nogle beregninger af hvad dette vil koste, så man kan opveje omkostningerne mod det som tilsyneladende er målet.

PFV
Formand
Arne Rusbjerg

 

580total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *