Fiskeri ved undervandsjagt

https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
Den 29. juli 2019


Generelt forbud mod undervandsjagt med dykkerflasker og om natten træder i kraft den 14. august 2019!

Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i foråret en aftale om en ny EU-forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for fiskeriet. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende den 25. juli 2019, med ikrafttræden den 14. august 2019.

Forordningen indeholder et generelt forbud i EU mod undervandsjagt (håndholdte spyd og undervandsharpuner) med dykkerflasker (”lungeautomat”) hele døgnet, og uden dykkerflasker fra solnedgang til solopgang.

Undervandsjagt er derved kun tilladt, hvis der ikke benyttes dykkerflasker, fra solopgang til solnedgang.

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med artikel 2, og definitionen af ”undervandsharpun” i artikel 6, nr. 49.

Haste nyhed vedr. torskefiskeri

 

Haste nyhed den 22. juli 2019

Stop for torskefiskeri i dele af Østersøen i resten af 2019

Gælder Erhvervsfiskeriet

Ved kontakt til Fiskeristyrelsen d.25.7.2019 –
Gælder det ikke Fritidsfiskere

 På grund af den kritiske bestandssituation for den østlige torsk har Kommissionen vedtaget hasteforanstaltninger, der lukker for det erhvervsmæssige torskefiskeri i dele af Østersøen for resten af 2019. Den dårlige bestandssituation kan tilskrives en række omstændigheder såsom lav rekruttering, miljømæssige forhold som lavt ilt- og saltindhold og et stigende antal gråsæler, der smitter torsk med parasitter og en for høj fiskeridødelighed bestandens tilstand taget i betragtning. 
Fra onsdag, den 24. juli 2019, til og med tirsdag, den 31. december 2019, er det som udgangspunkt forbudt at fiske, medbringe og lande torsk fra ICES-underområderne 24, 25 og 26 i Østersøen. 

Der er følgende undtagelser fra det generelle forbud: 

ICES underområde 24 (vestlig Østersø)

  • Fartøjer under 12 meter, hvis fører fisker med passive redskaber som garn, indfiltringsnet eller toggegarn eller med bundforankrede liner, langliner (bortset fra flydende langliner), håndliner, pilkeudstyr eller lignende passive redskaber må fiske torsk på dybder indtil 20 meter inden for seks sømil fra basislinjen. 

ICES underområde 24, 25 og 26 (vestlig og østlig Østersø)

  • For fartøjer under 12 meter, hvis fører fisker med passive redskaber, som nævnt ovenfor, er det tilladt at have op til 10 % bifangster af torsk, når der fiskes i:
    o    underområde 24 inden for seks sømil fra basislinjerne på dybder mere end 20 meter
    o    underområde 24 uden for seks sømil fra basislinjen, uanset dybdegrænsen
    o    underområde 25 og 26 
  • Førere af fiskerfartøjer, der fisker med aktive redskaber, som f.eks. trawl, med maskestørrelser på op til 45 mm (som pelagisk fiskeri efter f.eks. sild og industrifiskeri efter f.eks. brisling) i underområde 24, 25 og 26, er undtaget fra forbuddet, for så vidt angår bifangster af torsk.

Såfremt bifangstreglerne i de enkelte fiskerier under undtagelserne overskrides, er disse fangster ikke omfattet af landingsforpligtigelsen, og skal dermed genudsættes. Alle genudsatte fangster skal i henhold til gældende regler registreres i logbogen.

Betingelser for anvendelse af undtagelserne

Anvendelse af undtagelserne er for alle fartøjer er betinget af, at der føres logbog uanset længde.

For at benytte undtagelserne vedr. bifangster af torsk for fartøjer under 12 meter, er det endvidere et krav, at der har været registeret fangster med disse fartøjer i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019. Fiskeristyrelsen kan dog godkende udskiftning af fartøjer, forudsat at antallet af fartøjer ikke overstiger det antal fartøjer, der var aktive i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019. 

Fiskerier ikke omfattet af undtagelserne til forbuddet

I de typer fiskerier, der er omfattet af forbuddet, men som ikke er omfattet af en undtagelse, er fangster af torsk fanget i underområde 24, 25 og 26 ikke omfattet af landingsforpligtelsen, dvs. at fiskeri efter fladfisk kan fortsætte, idet evt. torskebifangster skal genudsættes og registreres som genudsatte i logbogen.

Fritidsfiskerne og bly til redskaberne

Fritidsfiskerne og bly til redskaberne

 Medlemmerne i forbundet været noget i tvivl vedr. brugen af blyholdige produkter til fiskeriet.
Som producent må de gerne sælge synkeliner til fiskeriet, som indeholder bly.
De må dog ikke sælge andre former for bly, hverken til erhverv eller til fritidsbrug.
Dvs. bly til ruserad og flagbøjer må de ikke må sælges af dem (kun til udlandet).
Som fisker og fritidsfisker må man gerne bruge det bly man har selv, og bruge det til ruserne/flagbøjerne…..men det må, og kan ikke købes af forhandlerne.
Som alternativ bruger de fleste zink til ruser og flagbøjer.

Lukkeperiode for ålefiskeri

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Lukkeperiode for ålefiskeri

Lukkeperiode for erhvervsmæssigt og Rekreativt ålefiskeri i saltvand er i Danmark fastsat til 1. december 2019 til og med 29. februar 2020

Det kan hermed oplyses, at det i henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande er besluttet, at den 3 måneders lukkeperiode for erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri er besluttet at være:                             December 2019, Januar og Februar 2020.

” Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

        Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !
  Dette sker omkring os uden at vi næsten kan gøre noget!

  Ål nævntes i Englands 11. århundrede og var en accepteret skattebetaling! 

 Milliarder af euro er det værd for kritisk truede ål, der bliver smuglet hvert år fra Europa og slutter på bord i Kina og Japan, i hvilke kampagner siger, er “den største dyrelivskriminalitet på jorden.”
Lagre af europæisk ål (anguilla anguilla) er faldet 90 procent i tre årtier, da menneskeheden har udviklet vådområderne og dæmpet floderne, der skal vokse og fodre ind, og eksperter frygter kriminelle bander smugler den lukrative fisk, skubber den mod glemsel.
På trods af voksende alarmer fra bevaringsvirksomheder er der stadig lovligt og illegalt fisket hundrede tons ål hvert år. I Frankrig – som fanger flere af fiskene end nogen anden EU-stat – har spørgsmålet taget politiske dimensioner.
“Der er omkring 10 pct. Af bestandene tilbage i forhold til 30 år siden på grund af habitatab og hvad vi har gjort for migrationsveje i Europa”,

Ålens svigtende tilbagegang har fremkaldt en handling fra regeringer og retshåndhævende myndigheder. Det er nu opført i CITES internationale konvention om handel med truede arter, hvilket resulterer i strenge nationale fangstkvoter.