”Optælling af ynglende skarver 2020”

DANSK  FRITIDSFISKERFORBUND  ORIENTERER

 Optælling af ynglende skarver 2020     

-af Jacob Sterup & Thomas Bregnballe

Her følger nogle af resultaterne:

Bestandens størrelse og udvikling:

 • Der blev optalt 31.964 reder i år, svarende til en fremgang på 4,8 % i forhold til 2019.
 • Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2020 med mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige ændringer på under 5 %.
 • Ynglebestanden er nu ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
 • Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2020 var sydvestlige Kattegat med en fremgang på godt 1.000 reder eller 20 %, mens der kun var mindre ændringer i de øvrige regioner.

Kolonierne og effekter af havørn:

 • Der blev registreret i alt 90 skarvkolonier, hvilket er 15 flere end i 2019 og det hidtil højeste antal kolonier, der er registreret i Danmark.
 • Der forsvandt 3 kolonier fra 2019 til 2020.
 • Der blev fundet 18 nye kolonier i 2020. De 9 af disse kolonier var på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver.
 • Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.540 reder.
 • I alt var der 9 kolonier med over 1.000 reder.
 • Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadigt større påvirkning af skarvkolonierne, ofte i form af forsinkelse af ynglesæsonen og nedsat ynglesucces.

Forvaltning:

 • Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 20 kolonier.
 • De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 % af bestanden.
 • Der blev nedlagt i alt knap 300 skarver ved 5 kolonier.
 • Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2019, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede reder væsentligt lavere.

Rapporten kan findes via dette link:  http://dce2.au.dk/pub/TR187.pdf

 

 

Opdaterede bekendtgørelser vedrørende fiskeri

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Ikke-prioriteret oversigt over bekendtgørelser vedr. fiskeri

 • 7-udvalget

 

Nummer Dato Titel
BEK nr. 1409 11. december 2013 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
AND nr. 324 9. december 1959 Anordning om fælles fiskeri i Flensborg inderfjord.
BEK nr. 930 25. november 2003 Bekendtgørelse om særlige regler for fritidsfiskeri efter torsk i Østersøen, Bælterne og Øresund
BEK nr. 505 13. juni 1994 Bekendtgørelse om nedgarn
BEK nr. 674 8. juli 1996 Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
BEK nr. 1321 14. december 2005 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet med nedgarn i Kilen ved Struer
BEK nr. 934 16. november 1992 Bekendtgørelse om erhvervs- og bierhvervsfiskeres mærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 307 22. april 1994 Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 1552 11. december 2015 Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
BEK nr. 791 15. september 2003 Bekendtgørelse om afstandsregler under fiskeri med håndredskaber i Lillebælt
BEK nr. 784 21. august 2000 Bekendtgørelse om forbudte fiskemetoder i saltvand
BEK nr. 670 9. juli 2001 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
BEK nr. 1406 3. december 2015 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
BEK nr. 898 25. september 2009 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Horsens Nørrestrand og Stensballesund
BEK nr. 351 11. maj 2000 Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen
BEK nr. 769 9. juli 2004 Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri
VDT nr. 7001 27. juli 1984 Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
BEK nr. 1376 30. november 2015 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
BEK nr. 1405 3. december 2015 Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
BEK nr. 93 11. marts 1980 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord
BEK nr. 754 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn
BEK nr. 1482 13. december 2013 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å
BEK nr. 428 26. juli 1984 Bekendtgørelse om fredning af Kielstrup sø
BEK nr. 579 30. november 1984 Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å’s udløb i Kattegat
BEK nr. 243 1. april 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å’s udløb i Skive Fjord
BEK nr. 781 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland
BEK nr. 11 8. januar 1987 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord
BEK nr. 540 29. august 1988 Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer
BEK nr. 702 11. august 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als
BEK nr. 163 8. marts 1994 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
BEK nr. 1420 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
BEK nr. 791 15. juni 2018 Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 1473 1. december 2016 Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 352 8. april 2014 Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
BEK nr. 1018 12. december 2002 Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
BEK nr. 980 20. november 1996 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Rands Fjord
BEK nr. 739 26. august 1992 Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler
BEK nr. 334 26. maj 1999 Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande
BEK nr. 1421 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem
BEK nr. 1422 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
BEK nr. 191 1. maj 1985 Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor.
BEK nr. 203 12. april 2002 Bekendtgørelse om fiskeriet i Ferring Sø mv.
BEK nr. 496 26. juni 1998 Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
BEK nr. 854 25. september 1996 Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord
BEK nr. 413 19. august 1975 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri med slæbende redskaber på Århus Bugt
BEK nr. 1144 1. december 2008 Bekendtgørelse om regulering af hummere i Limfjorden
BEK nr. 1551 11. december 2015 Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
BEK nr. 1615 11. december 2015 Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
BEK nr. 487 26. maj 2016 Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
BEK nr. 689 24. maj 2020 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn
BEK nr. 83 6. februar 1998 Bekendtgørelse om fiskeri i en del af Lindenborg Å
BEK nr. 1481 12. december 2019 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) (Fynsbekendtgørelsen)
BEK nr. 312 29. april 2003 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn
Forslag fra Skive Fritidsfiskerforening om ny bekg. med garnbegrænsning i Skive Fjord

 

 

 

Mindstemål og Fredningstider

Tjek jævnligt om Mindstemål & Fredningstider
Søger du  en hurtig oversigt om hvad der er aktuelt at fange de enkelte måneder og måske i dit lokalområde,- så tag et kig og åbent på linket!
Listen er opdateres af fiskeristyrelsen fra tid til anden, så det anbefales stærkt at man dobbelttjekker med deres informationer.
Brug linket som her:  https://fiskeri.nu/mindstemal-fredningstid-fisk

DTU Aqua mangler Nøglefiskere

 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND INFORMERER

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere.
Har du lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

Nøglefiskere er et korps af betroede fritidsfiskere, som er udvalgt gennem et samarbejde mellem de to fritidsfiskerorganisationer Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund og DTU Aqua. Nøglefiskerne noterer, hvad de fanger, og stiller disse fangstdata til rådighed for forskerne. 

De kystnære områder overvåges ikke af myndighederne, så det Nøglefiskerne indberetter, er den eneste kilde til data om forekomsten af fisk i de kystnære områder. 

Sådan melder du dig som Nøglefisker

Hvis du har lyst til at vide mere om Nøglefiskerordningen eller ønsker at melde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.dk eller ring til Eva Maria Pedersen, DTU Aqua, på telefon 3588 3432.

Så får du information om, hvordan du kan komme i gang med at fiske for et bedre havmiljø!

”Sikkerhed på havet! En del af fiskeriet!”

Sikkerhed på havet! En del af fiskeriet!

Vi har I Dansk Fritidsfiskerforbund gennem en årrække haft en målrettet indsats om sikkerhed til søs for medlemmerne, – og det nu viser nu resultater !
At kampagnerne ikke kun er blevet set, men det har også haft betydning ved valget af sikkerhedsudstyrets vigtighed, hvilket i dag er en kendsgerning.

I TILFÆLDE AF DRUKNING

Hos os er du forsikret for 200.000,- kr. gennem medlemskabet for ca. 175,- kr. årlig! Det hedder en Dødsulykkesforsikring og træder i kraft ved drukning og beløbet udbetales til dine pårørende.
Når jeg skriver det,- er årsagen, at vi ikke i forbundet har haft nogle af de tragiske drukneulykker i en årrække, vel nok fordi vores over 2000 medlemmerne bakker ”Søsikkerheden” op!
Vi har stor glæde af samarbejdet med Søsportens Sikkerhedsråd, hvor vi er repræsenteret i Rådet! Der er sket et fald i antallet af drukneulykker,- fordi redningsvesten generelt bliver båret under fiskeri
Før var fritidsfiskerne en af de øverste på listen over druknede! Men det har ændret sig!
Tænk på et medlemskab og kontakt forbundets medlemskontor på:

www.fritidsfiskerforbundet.dk eller tlf. 21 80 36 12

FRITIDSFISKERFORBUNDET.DK

www.fritidsfiskerforbundet.dk

” Fiskekvoter for det rekreative fiskeri”

” Fiskekvoter for det rekreative fiskeri”

Fiskekvoterne for Østersøen 2021 er nu klar
Også vedrørende fangst af torsk for det rekreative fiskeri.
EU’s fiskeriministre har færdiggjort forhandlingerne om fiskekvoter i Østersøen for 2021, og rammerne for fiskeriet er derfor nu på plads.
Fritidsfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2021 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud til seks sømil grænsen i område 24.   I perioden februar-marts må fritidsfiskere kun tage to torsk med hjem. Uændret i forhold til 2020.11.02