Alle indlæg af path

”Nye kvoter i Østersøen”

Kvoter for Østersøen på plads i EU

”Et lille plaster på et stort sår”

Efter mere end et døgns forhandlinger blandt EU’s fiskeriministre er en aftale om næste års fiskekvoter i Østersøen på plads. Med forskernes miljøalarm havde EU spillet historisk lavt ud. Næste års kvoter for fiskeriet i Østersøen er tirsdag formiddag forhandlet på plads med EU’s fiskeriministre.
Inden forhandlingerne var der fra EU’s side lagt op til historisk lave kvoter for blandt andet torsk på grund af den pressede bestand i Østersøen. Dette var beskrevet i en rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd.
Oprindeligt var den danske torskekvote lagt op til at blive 92 pct. lavere end sidste år, hvilket vil have katastrofale konsekvenser for danske Østersøfiskere. Efter natlige forhandlinger endte Danmark med en reduktion på 88 pct.
– Det er en meget trist situation. Forskerne beskriver, hvordan Østersøen har det historisk dårligt, og meldingen har været klar hele vejen igennem: Vi er nødt til at gøre noget nu. Det betyder desværre, at vi kommer hjem med meget små kvoter på blandt andet vestsild og torsk i den vestlige Østersø, og de er kun til bifangster. Som et lille plaster på et stort sår lykkedes det os dog at hente lidt flere torsk hjem, end hvad der var udsigt til i Kommissionens forslag, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Makrelkvoten reddet midt om natten
I løbet af natten var der mange forskellige emner til diskussion på forhandlingsbordet. Et af dem var Irlands overraskende forslag om at tage en del af den danske makrelkvote. Det krævede lange og svære forhandlinger at feje forslaget af bordet.
– Det har været svære og til tider kaotiske forhandlinger. Sent om natten blev vi udsat for et bagholdsangreb fra Irland, der pludselig ville have andel i vores makreller i Nordsøen. Et mystisk og utidigt angreb, som jeg sammen med mine dygtige medarbejdere på bedste vis fik afværget. Nu har vi det samlede resultat, og vi er nødt til at kigge fremad, så fiskerne i Østersøen kan få en afklaring. Der er brug for, at vi omstiller til et mere bæredygtigt fiskeri i Østersøen, hvis vi i fremtiden skal have fisk i Østersøen, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.
Ministeren vil på baggrund af de lave kvoter drøfte situationen med Folketingets partier for at se på, hvordan de fiskere, der vil få det vanskeligt, kan blive hjulpet godt videre. Ministeren vil komme med en handlingsplan for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen, der blandt andet vil indebære muligheder for såkaldt ophugning. Og nye bæredygtige redskaber til fiskeri.

Fakta:
EU kvoter i Østersøen i 2022 med særlig interesse for Danmark:
Torsk i den vestlige Østersø: 489 tons til bifangst (-88 pct. i forhold til 2021 og nyt at kun til bifangst, oprindeligt forslag var -92 pct.)
Torsk i den østlige Østersø: 595 tons til bifangst (Uændret i forhold til 2021, oprindeligt forslag uændret)
Rødspætte: 9.050 tons (+25 pct. i forhold til 2021, +25 pct. i forhold til oprindeligt forslag)
Vestsild: 788 tons til bifangst (-50 pct. i forhold til 2021 og nyt at kun til bifangst, oprindeligt forslag uændret)
Brisling: 251.943 tons (+13 pct. i forhold til 2021, +13 pct. i forhold til oprindeligt forslag)                                                   Laks: 63.811 styk, kun til bifangst i områder, hvor Danmark fisker (-33 pct. og nyt kun til bifangst, oprindeligt forslag uændret)
Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 1 torsk med hjem pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at tage fem torsk med hjem pr. dag, dog kun to i lukkeperioden).


Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som  andet fisker med garn. (Dette er uændret i forhold til 2021.)
Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person. Det er nyt, at der er restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks.
Lukkeperiode (område 22 og 23: Fra 15. januar til 31. marts er der helt lukket for fiskeri, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for sm å fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Det er en udvidelse af lukkeperioden med 14 dage i forhold til 2021.)

Forslag om laksefiskeri i Østersøen næste år

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

  • 7-udvalget og Bornholms Trollingklub

 

Kommissionens forslag om fiskeri efter laks i Østersøen i 2022 er nu fremlagt. Følgende fremgår heraf:

 

For ICES underområde 22-31 rådgiver ICES om ingen fangst både i det kommercielle og det rekreative fiskeri for 2022, dog med mulighed for et meget kystnært, sæsonmæssigt fiskeri i den nordligste del af Østersøen med mulighed for fangst af 75.000 laks. Kommissionen har den 29. september 2021 fremlagt sit forslag om laks. For det erhvervsmæssige fiskeri foreslås en kvote på 63.811 styk. Kvoten må kun anvendes til bifangster, og direkte fiskeri er således forbudt. Det er forbudt at fiske med langline uden for fire sømil. Et direkte fiskeri er dog tilladt nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august.

 

Rekreativt fiskeri efter laks i område 22-31 vil være forbudt, bortset fra nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august, hvor rekreativt fiskeri efter laks vil være tilladt. Som en yderligere undtagelse hertil er trolling fiskeri efter laks tilladt under følgende kumulative betingelser:

  • Enhver laks, som ikke er fedtfinneklippet[1], skal straks genudsættes i havet.
  • Højst et styk laks, som er fedtfinneklippet, må beholdes om bord pr. rekreativ fisker pr. dag.
  • Alle arter af enhver fiskeart, som beholdes om bord, skal landes hele.

 

1 Fedtfinneklippede laks er udsatte laks. Det vil sige ikke vilde laks.

 

Forslaget skal drøftes i BaltFish (Østersølandene) på onsdag den 6. oktober og på Rådsmødet den 11.-12. oktober 2021, hvorfor der anmodes om eventuelle bemærkninger hurtigst muligt inden da.

 

Evt. bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til Sonja Feldthaus (sonfel@fvm.dk), Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk) og undertegnede.

 

 

Venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent | Bæredygtigt Fiskeri
+45 22 61 62 91 | lensckh@fvm.dK

 

[1] Fedtfinneklippede laks er udsatte laks. Det vil sige ikke vilde laks.

”Fiskebestande i Østersøen”

”Fiskebestande i Østersøen”

Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen.

 Kommissionen har nu fremlagt forslag vedrørende torsk i den vestlige Østersø, men endnu ikke for laks i Østersøen.

 Der står om rekreativt fiskeri for torsk s. 2-3 øverst.

 Som nævnt har Kommissionen endnu ikke fremsendt sit forslag om laks, men Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har fremlagt sin rådgivning om laks. Denne rådgivning er også relevant for det rekreative fiskeri. Der fremgår information om rådgivningen s. 3 nederst og s. 4 øverst samt i tabellen s. 5.

 Forordningen skal vedtages på rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 11.-12. oktober 2021.

 Eventuelle bemærkninger skal være departementet i hænde senest tirsdag den 28. september 2021, kl. 10.00.

 Høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Sonja Feldthaus (sonfel@fvm.dk), Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk) og undertegnede.

 Vi beklager den korte frist.

 

”12.500,- i bøde”

12.500,- I BØDE FOR AT FISKE MED ULOVLIG LINE

En fritidsfisker fra Østbornholm har fået en bøde på 12.500 kr. for at fiske med en ulovlig krogline.

Det skriver Niels Work Clausen –TV2 Bornholm

Det blev et par dyre torsk for en fritidsfisker fra Østbornholm, der i slutningen af juni måned i år klokken fire om morgenen.
Han tog ud lidt over 4 om morgenen, tog ud for at hive den fangst i land, han havde fået på en ulovlig krogline.

To torsk havde bidt på, og dem tog han med i land, desuagtet at han ikke måtte.
Det er forbudt at lande torsk i perioden 1. maj til 3. september.

Dommerens hammer faldt, og fritidsfiskeren fik en bøde på 12.500 kr.

Anklagemyndigheden havde også krævet, at fritidsfiskeren skulle dømmes, så han ikke måtte fritidsfiske længere. Det krav imødekom dommeren ikke.

”Nye regler for Bierhvervsfiskerne”

”Nye regler for Bierhvervsfiskerne”

Fiskeriloven er ændret pr. 1. juli 2021. Det betyder, at der nu stilles et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Hvis man ønsker at opretholde sin registrering som bierhvervsfisker, er der nu krav om, at man skal have udført fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør dog 2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.
Reglerne gælder alle registrerede bierhvervsfiskere. Reglerne trådte i kraft 1. juli 2021, og de gælder derfor allerede i kalenderåret 2021.
Hvad betyder det for dig som bierhvervsfisker?
Hvis man er født efter 1. juli 1955, skal man således have fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i 2021 for at bibeholde sin status som bierhvervsfisker. Er man født før 30. juni 1955, opfylder man landingskravet ved at fiske og lande for 2.000 kr. i 2021. Man skal opfylde kravet hvert år for at kunne bibeholde sin status som bierhvervsfisker.
Landingskravet på de 5.000/2.000 kr. er aldersbetinget og gælder uanset om man fx har udskudt folkepension, modtager førtidspension eller efterløn. Landingskravet erstatter det tidligere 5%-indkomstkrav.
Hvis man ikke længere vil være registreret som bierhvervsfisker, skal man rette henvendelse til sit lokale Fiskeriinspektorat med henblik på at afmelde sig i Fiskeristyrelsens register.
Medhjælp ombord
Tidligere har det ikke været lovligt at have hverken lønnet eller ulønnet medhjælp ombord. Med lovændringen er det nu muligt at anvende medhjælp ombord. Læs mere herom på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat.