Alle indlæg af path

Dansk–Tysk samarbejde om åleudsætning

Dansk–Tysk samarbejde om åleudsætning
Redigering: Bruno Müller


Det tyske Fischerblatt der er et tysk fagblad for kutter- og kystfiskere fra det tyske fiskeriforbund og dets tilknyttede
fiskeriorganisationer i Slesvig-Holsten, Mecklenburg-Vor Pommern, Hamborg, Bremen og Nedersaksen har omtalt
udsætningen af Ål i det dansk-tyske fællesprojekt omkring Flensborg Fjord
Projektet er et samarbejde mellem Bælternes Fiskeriforening fra Danmark og den tyske initiativtager Olaf Jensen.
Dette var den tredje fælles dansk-tyske udsætning af ål i Flensborg Fjord, hvor 74.000 ål blev sat ud i strålende solskin.
Formålet er at styrke bestanden af fisk i Østersø-regionen. Med til Åle-udsætningen var blandt andet dansk
repræsentation fra både EU-parlamentet og Folketinget, ved henholdsvis MEP Asger Christensen (V) og MF Kristian Bøgsted (DD),
som begge er engageret i at bevare det traditionelle åle-fiskeri
Forskning og Beskyttelse af Fiskebestandene
Den danske forsker fra DTU Nils Jepsen præsenterede sine forskningsresultater om skarvens indflydelse på fiskebestandene,
som understreger behovet for at beskytte de udsatte ål. Claus Ruhe Madsen understregede vigtigheden af politiske kompromiser
og viste sin støtte ved at købe en åle-andel for 100 euro. Udsætningsprojektet modtager ellers støtte fra både offentlige midler
og private donationer, herunder Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. Forhåbningen er, at de udsatte ål vil undgå
skarvens sultne næb, vokse sig store og til sidst svømme til Sargassohavet for at yngle. Med dette fælles initiativ viser danske og
tyske fiskere deres engagement i at bevare åle-fiskeriet og sikre en bæredygtig fremtid for fiskeriet i Østersøregionen.

TEMADAG OM REDNINGSVESTE

TEMADAG OM REDNINGSVESTE

Statistikken viser i dag, at der i dansk erhvervsfiskeri har været 8 dødsulykker under fiskeri fra 2016 til juni 2024, heraf er 7 af disse på enmandsbetjente fartøjer, og senest har der været en ulykke i slutningen af maj i år.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd vil gerne, sammen med erhvervet, sætte fokus på netop det at fiske alene og undersøge, hvor og hvorfor det ind imellem går galt.
Er det den måde fartøjet er indrettet på, den enkelte fiskers arbejdsmetoder eller er det en bestemt adfærd, der er skyld i ulykkerne? Sammen med aktørerne i erhvervet ønsker vi at afholde en eller flere temadage rundt i landet, hvor vi søger svar på disse spørgsmål.
Søfartsstyrelsen og Den Maritime Havarikommission vil ligeledes deltage på temadagene.

Er du enmandsfisker, og vil du gerne være med til gøre en forskel ved at komme med dit bud på, hvorfor det indimellem går galt, eller vil du dele dine gode erfaringer og sikkerhedskultur med dine kolleger så send os en mail eller ring til os og tilmeld dig temadagen:
Fredag den 9. august 2024 kl.10.00 i Hvide Sande.
Tilmeld dig på telefon: 7518 0566 eller på mail: post@f-a.dk

 

Alternativt kan du foreslå en temadag i dit område.

PROGRAM FOR DAGEN

1.    Velkomst m/formiddagskaffe, præsentation af deltagerne og praktisk information

2.    Tankerne bag dagens tema v/Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

3.    Nuværende og kommende tiltag v/Søfartsstyrelsen

4.    Kan vi se noget ud fra de dødsulykker der har været v/Havarikommissionen

5.    Workshops med særlig fokus på erfaringsmæssige idéer til forbedrende tiltag

6.    Opsamling/idékatalog – hvad er grupperne nået frem til?

7.     Evaluering og afslutning

TID OG STED

·         Fredag den 9. august 2024 mellem kl. 10.00 og 12.30 på Fiskeriets Hus på Nørregade 2B i Hvide Sande

 

Ungdomsfiskerordningen -i Norge

Ungdomsfiskerordningen
-i Norge

Rekruttering til

378 unge har indtil videre tilmeldt sig

De der tilmeldte sig årets ungdomsfiskerordning,
kan begynde at fiske, oplyser Fiskeridirektoratet.

Antallet af tilmeldinger er steget støt de seneste år,
fra 526 i 2020 til 767 i 2023. Der deltager også flere
piger/kvinder nu end tidligere.

Ungdomsfiskerordningen giver unge mellem 12 og 25 år
mulighed for at fiske i sommerferien, og sælge deres
fangst for op til 50.000 kroner.

For at deltage skal man tilmelde sig på vores hjemmeside.

Ordningen gælder for hele landet i perioden fra og med
17. juni og til og med 16. august 2024 og omfatter nu også
uregulerede fiskearter, der fanges i det normale fiskeri langs kysten.

Ordningen er vigtig for rekrutteringen til fiskeriet og betyder,
at unge kan forsøge sig med fiskeriet og måske få øje på
mulighederne i fiskeriet.

Der findes også egne kommunale ordninger, som gør det muligt
for unge at prøve kræfter med fiskeriet. Du kan tjekke med din
kommune, om der er en sådan ordning, hvor du bor.

 

Fiskeri ud for Frederikshavn!

Fiskeri ud for Frederikshavn!

Information om særlige regler for fiskeri i

Farvandet ud for Frederikshavn

Brug linket: https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Lyst-_og_fritidsfiskeri/Saerlig_lokale_regler/Frederikshavn__saerlige_lokale_regler_og_Natura_2000-omraader_med_fiskerirestriktioner/Frederikshavn_01.pdf

Opdateret januar 2023  – Vær opmærksom på at den til enhver tid gældende fiskerilovgivning, også omfatter fiskeri i Farvandet ud for Frederikshavn!

Husk selv løbende at være opmærksom på ændringer!

Hilsen Bruno

Medlemskab

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

HVOFOR BLIVE MEDLEM HOS?

Som medlem hos os har du flere fordele!

Fra dag et er du helt kontingentfri det næste halve år,
hvilket bliver betalt af forbundet og den lokalforening du
vælger af de 15 lokalforeninger vi er i landet!

Ellers er der i lokalforeninger et gennemsnitkontingent på
Ca. 275,- kr. og her i er medregnet ydelsen til forbundet:
Forbundet har ikke haft kontingentforhøjelse i 14 år!

I alt er vi 2100 medlemmer der sætter pris på at forbundet
betaler for 5 blade årligt og at du er dødsulykkesforsikret
under fiskeri, samt transport til og fra havnen ell.lign.

Hvis det tragiske skulle ske,- og du er druknet, vil din
pårørende få udbetalt 200.000,- kroner.

Eneste betingelse her, er at redningsvesten skal bæres.

Du er velkommen og yderlige oplysninger kan du hente
ved Medlemskontoret på tlf. 2180 3612.

Venlig hilsen og fortsat god sommer
Bruno Müller

Redaktør

Det er jo utroligt

”Det er jo utroligt, at fredningen af skarv ikke for længst er ophævet.

Forestil jer en art, som havde så skadelig indvirkning på for
eksempel landbruget, eller naturen på land.

Så var der sket noget for længst.”

 

Hilsen Bruno

VERDENS ÆLDSTE HAVPLANTE

VERDENS ÆLDSTE HAVPLANTE

Forskere har opdaget verdens ældste havplante, en 1402 år gammel ålegræs-klon, i Østersøen.
Ålegræs, som også kaldes Zostera marina, vokser langs kysterne af Danmark, Sverige og Finland.
Planten blev dateret ved hjælp af molekylære teknikker af forskere fra Tyskland, England og USA.
Den imponerende alder skyldes, at ålegræs formerer sig ved at skabe nye skud fra moderplanten,
hvilket skaber kloner.
Hovedforfatter Thorsten Reusch fra GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel udtaler,
at vi forventer at finde endnu ældre havplanter med samme metode.
Ældgamle havarter har overlevet flere masseudryddelser takket være havets stabile miljø,
i modsætning til landlevende arter, der udsættes for hurtigere miljøforandringer.

 

Fredningstid for fisk

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri.                                                                                                                                                                                                                                I 2024 må lystfiskere og fritidsfiskere ikke hjemtage torsk, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person.
Med vedtagelsen af EU-reglerne om fastsættelse for 2024 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i
Østersøen er det besluttet at indføre forbud mod torskefiskeri i hele 2024. For det erhvervsmæssige fiskeri reduceres kvoten med
31 procent i forhold til 2023 og kan udelukkende bruges til bifangst af torsk i andre fiskerier. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det
østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm. Reglerne ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført
fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Maks én laks
Også i 2024 er der restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks. Der må, som i 2023, højst hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har
fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person, og når man fisker laks, skal alle fisk, uanset art, landes som hele fisk.Reglerne
gælder også, hvis man tager ud at fiske i området med en turbåd.


Besvar


Videresend