SKARV-REDER MED LILLE TILBAGEGANG

 

Dansk Fritidsfiskerforbund

 

SKARV-REDER MED LILLE TILBAGEGANG

-af Jacob Sterup & Thomas Bregnballe

 

Vedlagt finder du rapporten med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver. Rapporten, der er udkommet i d. 12.sep. 2019.                                                 Kan ses på dette link: http://dce2.au.dk/pub/TR149.pdf

 

Her følger nogle af resultaterne.

Bestandens størrelse og udvikling:

 • Der blev optalt 30.469 reder i år, svarende til en tilbagegang på knap 4 % i forhold til 2018.
 • Ynglebestanden har været ret stabil i årene 2014-2019, men med en mindre nedgang i 2018 og 2019.
 • Ynglebestanden i 2019 er ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
 • Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2019 var i Vestjylland med en fremgang på 20 %, mens der i de fleste andre regioner var tilbagegang.

Kolonierne og effekter af havørn:

 • Der blev registreret i alt 70 skarvkolonier, hvilket er 6 færre end i 2018.
 • Der forsvandt 12 kolonier fra 2018 til 2019
 • Der opstod 6 nye kolonier i 2019, De 4 af disse kolonier opstod på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver. På de sidste to lokaliteter er der ikke kendskab til tidligere yngleforekomster.
 • Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.488 reder.
 • I alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder.
 • Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadig større påvirkning af skarvkolonierne. Her i 2019 var der adskillige eksempler på, at forekomst af havørne medførte nedsat ynglesucces, forsinkelse af ynglesæsonen og opgivelse af kolonier.

Forvaltning:

 • Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 14 kolonier.
 • De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.858 skarvreder, svarende til ca. 13 % af bestanden.
 • Der blev nedlagt i alt omkring 200 skarver ved 2 kolonier.
 • Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2018, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede reder væsentligt lavere.