Opdatering af Nyheder/og stof på Forbundets Hjemmeside

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Opdatering af Nyheder/og stof på Forbundets Hjemmeside

 

”Ministeren, sæler og skarver”

”Torsk & Ansjoser”

8086 medlemmer

”Fritidsfiskere! Ingen ålefiskeri i saltvand 2024”

”Sidst afholdte møde i §-7 udvalget”

Verdens ældste ål er død!

”Ålefangst på Grønland”

Rønnerhavnen-Frederikshavn Rønnerposten nr. 5.23 er udkommet

”Mudder-smag”

” 35 millioner til fiskeriet”

”Love og regler når du sejler”

” BØDEKURSUS STARTER”

Stadig iltsvind-trods storm

Hvad er der sket med torsken i den østlige Østersø?

”Fiskerimuligheder i EU´s farvande”

Kristian Bøgsted om sælen & skarven

Fiskene i fjordene er få!

” Referatet af Nøglefiskermødet 2023”

Referat Nøglefiskermøde d. 16.9.2023

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Høringssvar

Fisketegnspriser29.

NØGLEFISKER MØDE 2023

Nyt medlem i Forretningsudvalget

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

” Dagsorden til § 7-Udvalgsmøde”

Der er pres på vores fritidsfiskeri!

Høringssvar

Fisketegnspriser

Nøglefiskermøde

Nyt medlem i Forretningsudvalget

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Dagsorden til § 7-Udvalgsmøde

Der er pres på vores fritidsfiskeri!

Udsætning af hummerlarver

Nye medlemmer

 

”Ministeren, sæler og skarver”

Ministeren svarer på spørgsmål om sæl & Skarv


Det oprindelige §20 spørgsmål, som fiskeriordfører Kristian Bøgsted (DD) stillede til miljøminister Magnus Heunicke (S) lød således:
Er ministeren enig i, at det er nødvendigt at reducere prædationen af fisk fra sæl og skarv for at genoprette fiskebestande,
som det fremgår af ministerhenvendelsen fra seks sjællandske borgmestre, herunder næstformand i SocialdemokratietMarie Stærke og fire andre borgmestre fra ministerens eget parti?

I sit svar tog ministeren udgangspunkt i, at spørgsmålet oprindeligt handler om havområdet omkring Sydsjælland, Stevns, Møn, Lolland og Falster, og at de lokale fiskebestande i området er pressede af forskellige faktorer, deriblandt rovdyr.

Ministeren svarede også, at både de spættede og grå sæler samt skarv er fredede og ikke derfor bare kan reguleres. Han fortalte også, at Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport, der ankom tirsdag og som han vil sende ud til Folketinget.

– Med hensyn til sæler når man fra universitetets side frem til, at der ikke er noget, der tyder på, at yderligere reduktion af de
lokale bestande vil hjælpe genopretningen af aborre og gedde væsentligt i det sydøstlige område, fordi sælernes indtag af rovfisk
i området er marginalt, har man fundet ud af ved at undersøge sælerne.

Men med hensyn til skarv kan det ifølge universitetet
ikke afvises, at skarv spiser aborre og gedde i et omfang, der kan begrænse bistandens størrelse.

Derfor er det, at man fra statens
side har reguleret årligt i området, og også vil være klar til at gøre det. Det er afhængigt af, hvor mange reder man finder det
pågældende år, men det vil man altså være klar til at gøre, lød det fra miljøminister Magnus Heunicke som svar på Kristian Bøgsteds
spørgsmål.

Men ministerens svar var ikke helt nok for Danmarks Demokraternes Kristian Bøgsted, for han valgte at stille yderligere spørgsmål til Magnus Heunicke i salen. Blandt andet ville politikeren gerne vide, om ministeren så ikke synes, at det kunne være på sin plads at kigge lidt mere konstruktivt eller restriktivt på det område her og rette en generel henvendelse til EU og spørge, om ikke vi er nødt til samarbejde om at få gjort et eller andet ved det, for der er jo tydeligvis et problem.

Til det svarede ministeren, at han bedt Miljøstyrelsen om at undersøge, om Danmark udnytter direktivets rammer til fulde, og se på, om der er noget, man kan ændre i den ansøgningsproces, der skal være, for at regulere skarv; det kan være skarv, eller det kan være sæl.

 

”Torsk & Ansjoser”

Kan en vindmøllepark fungere som gydeområde for torsk?

Nyt projekt om torskens bevægelser i en vindmøllepark med fokus på torskens gydesæson.

Der kommer flere og flere vindmølleparker i danske farvande. Vindmølleparker laver grøn energi, men mange frygter, at vindmølleparker kan skade forskellige fiskebestande.
Omvendt er der mulighed for, at vindmølleparker kan styrke fiskebestandene, hvis fisk gyder i vindmølleparkerne.
Måske gyder torsk i vindmølleparker.
Det er DTU Aqua ved at undersøge i et nyt projekt.
Der er udsat 30 lyttestationer, der registrerer de mærkede
torsk i vindmølleparken. Herunder ses havvindmølleparken fra luften.
Danmark har været et foregangsland i anlæggelsen af havvindmølleparker med bl.a. verdens første møllepark i 1991 ud for Vindeby ved Lolland.
Videnskabelige undersøgelser af vindmølleparkers betydning for fisk har desværre været mangelfulde.
Det er stadig uklart om vindmølleparker påvirker fiskebestandene negativt eller positivt – eller måske slet ikke. Torsk er en vigtig kommerciel og rekreativ fiskeart og derfor undersøger DTU Aqua nu, hvordan torsk bruger havvindmølleparkerne.

Ansjosen – et muligt fiskerieventyr    

 Varmere havtemperaturer i Østersøen kan være årsagen der får middelhavsfisken til at flytte til Bornholm

Måske et nyt fiskeri? Måske ny føde til torsken?

-af Line Dalgaard Jensen. DTU Aqua  

Mens torskene er blevet færre i Østersøen, så er nye arter kommet til. Havtemperaturen er steget med halvanden procent over de sidste 30 år, og det betyder, at ansjosen nu er at finde nær klippeøen. Sektionsleder Marie Storr-Paulsen fortæller, at nogle fiskere overvejer at drive kommercielt fiskeri på ansjos.

Mens Jane Behrens, der forsker i torsk på DTU Aqua, påpeger, at det også kan være godt nyt for torsken, da det er mulig føde.
Sektionsleder Marie Storr-Paulsen fortæller, at nogle fiskere overvejer at drive kommercielt fiskeri på ansjos.

Mens Jane Behrens, der forsker i torsk på DTU Aqua, påpeger, at det også kan være godt nyt for torsken, da det er mulig føde.

8086 medlemmer

8086 medlemmer

0,01% vs. 28. dec. 2023

 

–      Af Bruno Müller. Redaktør
Alle fritidsfiskere, deres familie og vore samarbejdspartnere ønskes et godt nytår

Når du ser tallet oven over, så er det faktisk det reelle antal personer, som er i gruppen ”Dansk Fritidsfiskeri”!
Det netop det offentliggjorte medlemstal, det viser nemlig, at fritidsfiskeriet har en stor fremgang – på den front!
Men for størsteparten af medlemmerne, der kniber det med at være organiseret.
Hvorfor?
For det første kan det vidne om, at mange af fritidsfiskerne savner de gode fællesskaber og gode fiskeri, på grund
af blandt andet, myndighedernes indgriben med restriktioner m.v..
Men det nytter jo ikke og det forbedrer ikke situationen, at man læner sig til bage i stolen med den opfattelse,-
”at det nytter jo ikke at protestere over disse, hvad jeg mener, til dels hvad der er de urimelige begrænsninger
der pålægges fritidsfiskerne
Men hvis vi i stedet ser det fra en anden vinkel og betragter disse 8000 i Dansk Fritidsfiskeri, som dem der
ligeledes har taleret gennem en organisation.
Disse og så dem med i alt ca. 4000 medlemmer der allerede er organiseret og har deres repræsentanter i forskellige
udvalg sammen med myndighederne.
Jeg har ikke et overblik om hvor mange der organiseret i Dansk Fritidsfiskeri, men mit forsigtige gæt vil være at vi
samlet kan være i alt 10.000 organiserede fritidsfiskere. Det vidner om at interessen for fritidsfiskeriet stadig lever

Prøv at overvej en indmeldelse

Det kunne være en begyndelse på, ”at se det fra en anden vinkel.”