Vedtægter

                                   

                                                       Vedtægter
                                                           for
                                        Dansk Fritidsfiskerforbund

§ 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Forbundets navn er Dansk Fritidsfiskerforbund.

Forbundet er landsdækkende og har hjemsted i formandens hjemkommune.

Forbundets formål er at:

1.  Varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og fremsætte krav om forhandlingsret og repræsentation over for disse, inden der træffes beslutning på områder, der vedrører fritidsfiskernes interesser.

2.  Støtte kampen mod forurening.

3.  Støtte frit fiskeri.

4.  Virke for ophjælpning af fiskebestanden, herunder overholdelse af fredninger og mindstemål.

 

§ 2

MEDLEMMER:

Som medlem kan optages alle fritidsfiskerforeninger, hvis medlemmer udøver fritidsfiskeri.
Det vil sige fiskeri med delvis samme redskaber som erhvervsfiskere, men for hvem økonomisk vinding ikke er afgørende.

Indmeldelsen skal ledsages af den pågældende forenings love, medlemsliste og oplysning om hvem der er formand og kasserer.

Hvor ingen lokalforening findes, kan enkeltpersoner optages som forbundsmedlemmer.
Oprettes der en lokalforening i området, kan medlemmet overføres til lokalforeningen.

Forbundet kan medvirke ved oprettelsen af nye lokalforeninger med at arrangere møder, udarbejde vedtægter, levere PR-materiale og med finansiering af stiftelsesudgifter m.v..

Forbundsmedlemskab kan ikke opnås, hvis der skyldes kontingent til en lokalforening

 

§ 3

KONTINGENT:

Kontingentet til forbundet fastsættes af de delegerede på årsmødet.

Kontingentet som følger kalenderåret opkræves af lokalforeningerne og indbetales halvårlig til forbundets kasserer.

Tilmelding til Forbundet skal ske senest 1 måned efter betaling til lokalforeningen.

Der opkræves ikke forbundskontingent for nye medlemmer i det halvår de indmeldes.
Tilmelding til Forbundet skal ske snarest efter betaling til lokalforeningen.

Kontingent til Forbundet forfalder til betaling 1. marts og 1. augustefter medlemskontorets opgørelse, hvorfor evt. afmeldinger skal være medlemskontoret i hænde senest 15. februar og 15. juli.

Restance eller ikke rettidig indbetaling medfører udtræden af den pågældende lokalforenings repræsentant i hovedbestyrelsen, ligesom retten til bladet Fritidsfiskeren fortabes.

Regnskabsåret, som er fra 1. januar og til 31. december, skal være afsluttet, så det kan udsendes godkendt sammen med indkaldelsen.                   

 

  § 4

LOKALFORENINGERNE:

Lokalforeningerne skal hvert år tilsende medlemskontoret følgende oplysninger:

1.  Navn og adresse på formand og kasserer.

2.  Ændring af medlemstallet.

Oplysninger tilsendes inden første blad udsendes.

 

§ 5

FORRETNINGSUDVALG:

På årsmødet vælges et forretningsudvalg på 7medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær er selvskrevne medlemmer. Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget er forbundets daglige ledelse og kan indkalde til hovedbestyrelsesmøder jvf. § 7.

 

 § 6

HOVEDBESTYRELSEN:

Hovedbestyrelsen består af forbundets formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktør og lokalformændene eller en af dem udpeget stedfortræder. Beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved afstemning med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forbundsformandens stemme afgørende. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Forbundsformand og sekretær vælges på lige årstal, kasserer og næstformand på ulige årstal på forbundets årsmøder.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.  I tilfælde af, at halvdelen af de stemmeberettigede ikke er til stede, aflyses mødet, og et ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde indkaldes med 30 minutters varsel.
Hovedbestyrelsen er herefter beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 7

HOVEDBESTYRELSESMØDER:

Der afholdes hovedbestyrelsesmøde, når forretningsudvalget finder det nødvendigt.

Hovedbestyrelsesmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel med en foreløbig dagsorden.

I tilfælde af et hovedbestyrelsesmedlem ønsker et emne på dagsordenen, skal formanden have det i hænde 2 uger før mødet. Derefter udsendes den endelige dagsorden, der skal være hovedbestyrelsesmedlemmerne i hænde senest en uge før mødet.

I tilfælde af, at ingen forslag er fremsendt fra hovedbestyrelsesmedlemmer, fremsendes ingen yderligere dagsorden.

Af dagsordenen skal det fremgå hvilke emner, der er til behandling og beslutning.

Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder afholdes endvidere, hvis 1/3 af hovedbestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden anmoder herom.

Hovedbestyrelsesmøderne afholdes senest 8 uger efter, at formanden for hovedbestyrelsen har modtaget anmodning herom.

 

§ 8

EKSKLUSION:

Eksklusion af et hovedbestyrelsesmedlem kan foretages af 2/3 af hovedbestyrelsen, hvis medlemmet optræder på en sådan måde, at det er til skade for forbundets virksomhed og almindelige omdømme.

Stedfortræderen for det pågældende medlem indtræder derefter i hovedbestyrelsen.

Det ekskluderede medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende årsmøde.
Eksklusion af en forening kan ske, hvis det er i restance med kontingent, eller hvis 2/3 af de delegerede på årsmødet stemmer herfor.
Hovedbestyrelsen kan aftale en tidsfrist til forhandling med lokalforeningen.

Den ekskluderede lokalforening har med indtil 3 repræsentanter lov til at forsvare sig på årsmødet. Hvis den ekskluderede lokalforening skylder forbundet penge, skal disse betales senest en måned efter årsmødets afholdelse.

Hvis dette ikke sker, kan hovedbestyrelsen sende sagen til inkasso.

 

§ 9

ÅRSMØDET:

Årsmødet der afholdes i marts, er forbundets øverste myndighed.

Indkaldelse skal ske senest 4 uger før mødedagen.
Sammen med indkaldelsen vedlægges forbundets årsregnskab.

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Godkendelse af udsendt dagsorden.

3.  Valg af stemmetællere.

4.  Formandens beretning.

5.  Kassererens reviderede regnskabsberetning.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af formand/sekretær eller kasserer/næstformand.

8.  Valg af forretningsudvalg.

9.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger inden årsmødet.
Derefter udsendes den endelige dagsorden, der skal være medlemmerne i hænde èn uge før årsmødet.
Af dagsordenen skal det fremgå, hvilke emner der er til behandling og beslutning.

I tilfælde af, at der ikke er fremsendt nogen forslag fra medlemmerne, sendes den endelige dagsorden ikke ud.

Ved valg som revisor eller revisorsuppleant, kan vedkommende ikke være medlem af hovedbestyrelsen.

Lokalforeningerne deltager i årsmødet med 1 stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer.
Antal medlemmer ved sidst udkomne blad er afgørende for antal stemmeberettigede på årsmødet. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsesproceduren er som til ordinært årsmøde.

 

§ 10

SEKRETÆREN:

Sekretæren laver referat af Hovedbestyrelsesmøder, Årsmøder og Forretningsudvalgsmøder.

Referaterne arkiveres hos forbundets sekretær, og kopi sendes til medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Referaterne udsendes senest 4 uger efter møderne.

 

§ 11

REVISORENE:

Revisorerne kan når som helst forlange regnskabsmaterialet forelagt.

 

§ 12

REJSEUDGIFTER:

Forbundet afholder nødvendige rejseudgifter og diæter i forbindelse med tjenester for forbundet.

 

§ 13

 

UDMELDELSE:

Ved udmeldelse af forbundet, hvad enten det drejer sig om lokalforeninger eller forbundsmedlemmer, haves intet krav på forbundets midler.

 

§ 14

NEDLÆGGELSE:

Forbundet kan nedlægges, hvis 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende møder med 1 måneds mellemrum stemmer herfor.

Såfremt forbundet ophæves, overdrages forbundets formue efter hovedbestyrelsens afgørelse til én eller flere foreninger, der arbejder for fremme af de formål, som fremgår af § 1.

 

§ 15

LOKALE FRITIDSFISKERFORENINGER´S
vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med forbundets vedtægter.

 

§ 16

FORSIKRING:

Alle, som er medlem af en lokalforening eller er forbundsmedlem, er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring ved død. Den kollektive ulykkesforsikring dækker ikke passive medlemmer.

 

 

Således vedtaget på årsmødet i Mariager d. 14. marts 2015.

 

___________________________________________________

 

 

 

Dirigent

 

 

Vedtægter til udskrivning:  2016 vedtægter.doc

 

3272total visits,4visits today