Vedtægter

Ændret 19-03-2022

 Vedtægter
for
Dansk Fritidsfiskerforbund

 1
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Forbundets navn er Dansk Fritidsfiskerforbund.

Forbundet er landsdækkende og har hjemsted i formandens hjemkommune.

Forbundets formål er at:

 1. Varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og fremsætte krav om forhandlingsret og repræsentation over for disse, inden der træffes beslutning på områder, der vedrører fritidsfiskernes interesser.
 2. Støtte kampen mod forurening.
 3. Støtte frit fiskeri.
 4. Virke for ophjælpning af fiskebestanden, herunder overholdelse af fredninger og mindstemål.
 • 2.
  MEDLEMMER

Som medlem kan optages alle fritidsfiskerforeninger, hvis medlemmer udøver fritidsfiskeri, dvs. fiskeri med delvis samme redskaber som erhvervsfiskere, men for hvem økonomisk vinding ikke er afgørende.

Indmeldelsen skal ledsages af den pågældende forenings love, medlemsliste og oplysning om, hvem der er formand og kasserer.

Medlemmerne bestemmer selv hvilken lokalafdeling de ønsker medlemskab af. Hvis man ikke ønsker medlemskab af en lokalafdeling, optages man som direkte forbundsmedlem. Forbundsmedlemmer underlægges Lands kasserens lokalafdeling, og betaler et kontingent svarende til gennemsnittet af lokalforeningernes kontingent. De opretholder de samme rettigheder og fordele som lokalforeningsmedlemmerne.

Oprettes der en lokalforening i området, skal medlemmer tilbydes overførsel til denne.

Forbundet kan medvirke ved oprettelsen af nye lokalforeninger med at arrangere møder, udarbejde vedtægter, levere PR-materiale og med finansiering af stiftelsesudgifter m.v. Forbundsmedlemskab kan ikke opnås, hvis der skyldes kontingent til en lokalforening.

 • 3
  KONTINGENT

Kontingent til Forbundet fastsættes af de delegerede på årsmødet.

Kontingentet som følger kalenderåret opkræves af lokalforeningerne og indbetales 1 gange årligt til Forbundets kasserer.

Kontingent til Forbundet forfalder til betaling 15. marts efter medlemskontorets opgørelse, hvorfor evt. af- og tilmeldinger skal være medlemskontoret i hænde senest 1. marts.

Nye medlemmer der indmeldes efter den 1. januar bliver der ikke opkrævet forbundskontingent for, for indeværende år.

Nye medlemmer skal derfor have minimum 6 mdr.’s. fri kontingent i lokalafdelingen, og derfor kun opkræves resterende kontingent ved indmeldelse i lokalforeningerne.

Gamle medlemmer der betaler eller genindmeldes efter 1 marts skal der betales fuldt kontingent for.

Lokalforeningerne bør indrette deres vedtægter efter dette.

Restance eller ikke rettidig indbetaling af forbundskontingent medfører udtræden af den pågældende lokalforenings repræsentantskab i hovedbestyrelsen, ligesom retten til bladet Fritidsfiskeren og dødsulykkesforsikringen fortabes.

For forbunds- og lokalforeningsmedlemmer, kan der for et af årsmødet fastsat beløb, tilbydes at medforsikre ægtefælle/samlever og børn, børnebørn, samt oldebørn som deltager i fritidsfiskeri, i forbundets kollektive ulykkesforsikring, som dækker hvis de sejler med ud på fritidsfiskeri. Dækningen oprettes ved direkte henvendelse til medlemskontoret/forbundets kasserer, som så vil registrere pågældende person. 

 • 4
  LOKALFORENINGERNE

skal hvert år tilsende medlemskontoret følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på formand og kasserer.
 2. Ændring af medlemstallet. Oplysninger tilsendes inden første blad udsendes.
 • 5
  FORRETNINGSUDVALGET (FU)

På årsmødet vælges et FU på 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær er selvskrevne medlemmer. Der vælges 2 suppleanter til FU. FU er Forbundets daglige ledelse og kan indkalde til hovedbestyrelsesmøder jvf. §7.

FU medlemmer der har udleveret forbundsbeklædning, skal bære dette til møder og arrangementer, ved deltagelse og repræsentation af Dansk Fritidsfiskerforbund.

 • 6
  HOVEDBESTYRELSEN (HB)

består af Forbundets formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktør og lokalformændene eller en af dem udpeget stedfortræder. Beslutninger i HB træffes ved afstemning med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forbundsformandens stemme afgørende. Hvert HB-medlem har én stemme. Forbundsformand og sekretær vælges på lige årstal, kasserer og næstformand på ulige årstal på Forbundets årsmøder. HB er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. I tilfælde af, at halvdelen af de stemmeberettigede ikke er til stede, aflyses mødet, og et ekstraordinært HB-møde indkaldes med 30 minutters varsel. HB er herefter beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 • 7
  HB-MØDER

Afholdes, når FU finder det nødvendigt. De indkaldes med mindst 4 ugers varsel med en foreløbig dagsorden.

I tilfælde af, at et HB-medlem ønsker et emne på dagsordenen, skal formanden have det i hænde 2 uger før mødet. Derefter udsendes den endelige dagsorden, der skal være HB-medlemmerne i hænde senest en uge før mødet. I tilfælde af, at ingen forslag er fremsendt fra HB-medlemmer, fremsendes ingen yderligere dagsorden.

Af dagsordenen skal det fremgå hvilke emner, der er til behandling og beslutning.

Ekstraordinære HB-møder afholdes endvidere, hvis 1/3 af HB skriftligt med angivelse af dagsorden anmoder herom.

HB-møderne afholdes senest 8 uger efter, at forbundsformanden har modtaget anmodning herom.

 • 8
  EKSKLUSION

af et HB-medlem kan foretages af 2/3 af HB, hvis medlemmet optræder på en sådan måde, at det er til skade for Forbundets virksomhed og almindelige omdømme.

Stedfortræderen for det pågældende medlem indtræder derefter i HB.

Det ekskluderede medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende årsmøde. Eksklusion af en forening kan ske, hvis den er i restance med kontingent, eller hvis 2/3 af de delegerede på årsmødet stemmer herfor. HB kan aftale en tidsfrist til forhandling med lokalforeningen.

Den ekskluderede lokalforening har med indtil 3 repræsentanter lov til at forsvare sig på årsmødet. Hvis den ekskluderede lokalforening skylder Forbundet penge, skal disse betales senest en måned efter årsmødets afholdelse.

Hvis dette ikke sker, kan HB sende sagen til inkasso.

 • 9
  ÅRSMØDET,

der afholdes i marts, er Forbundets øverste myndighed. Indkaldelse skal ske senest 4 uger før mødedagen.

Regnskabet, som er fra 1. januar til 31. december, skal være afsluttet, så det af revisorerne godkendte regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen.

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af udsendt dagsorden.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Kasserens reviderede regnskabsberetning.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand/sekretær eller kasserer/næstformand.
 8. Valg af FU.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger inden årsmødet. Derefter udsendes den endelige dagsorden, der skal være medlemmerne i hænde 1 uge før årsmødet. Af dagsordenen skal det fremgå, hvilke emner der er til behandling og beslutning.

I tilfælde af, at der ikke er fremsendt nogen forslag fra medlemmerne, sendes den endelige dagsorden ikke ud.

Ved valg som revisor eller revisorsuppleant, kan vedkommende ikke være medlem af HB.

Lokalforeningerne deltager i årsmødet med 1 stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer. Antal medlemmer ved sidst udkomne blad er afgørende for antal stemmeberettigede på årsmødet. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, hvis HB finder det nødvendigt. Indkaldelsesproceduren er som til ordinært årsmøde.

 • 10
  SEKRETÆREN

laver referat af HB-, års- og FU-møder. Referaterne arkiveres hos sekretæren, og kopi sendes til HB-medlemmerne.

Referaterne udsendes senest 4 uger efter møderne.

 • 11
  REVISORENE

kan når som helst forlange regnskabsmaterialet forelagt.

 • 12
  REJSEUDGIFTER

Forbundet afholder nødvendige rejseudgifter og diæter i forbindelse med tjenester for Forbundet.

 • 13
  UDMELDELSE

Ved udmeldelse af Forbundet, hvad enten det drejer sig om lokalforeninger eller forbundsmedlemmer, haves intet krav på Forbundets midler.

 • 14
  NEDLÆGGELSE

Forbundet kan nedlægges, hvis 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende møder med 1 måneds mellemrum stemmer herfor.

Såfremt forbundet ophæves, overdrages forbundets formue efter HB’s afgørelse til én eller flere foreninger, der arbejder for fremme af de formål, som fremgår af § 1.

 • 15
  LOKALE FRITIDSFISKERFORENINGERS LOVE

må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med Forbundets vedtægter.

 • 16
  FORSIKRING

Alle, som er medlem af en lokalforening eller er forbundsmedlem, er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring ved død. Den kollektive ulykkesforsikring dækker ikke passive medlemmer.

 • 17
  Tegning af Forbundet

Kasseren som er valgt af Årsmødet, tegner forbundet over for bankforbindelser, og offentlige myndigheder, så som skat.

Således vedtaget på årsmødet i Mariager d. 19. marts 2022.

___________________________________________________

Mødeleder og Næstformand Finn Frandsen

 

  

 

 

 

7434total visits,5visits today