Referat af Kysthjælper NGO-møde den 19.juni 2023

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND INFORMERER

 

Referat af Kysthjælper NGO-møde den 19.juni 2023

  1. Velkomst og præsentationsrunde:

Torbjørn Eriksen, Friluftsrådet

John Friborg, Danmarks Jægerforbund

Jake Hubert Gardiner, Limfjordsmuseet

Arne Rusbjerg, Dansk Fritidsfiskerforbund

Erik Haar Nielsen, projektleder i Kysthjælper

Niels Åge Skovbo, faglig konsulent i Kysthjælper

Kaare Manniche Ebert, faglig konsulent i Kysthjælper

Julie Myhre, kommunikationsmedarbejder i Kysthjælper

  1. Præsentation af ny faglig konsulent, Niels Åge Skovbo:

Niels Åge er blandt andet ansat til at understøtte koordineringen af det frivillige arbejde i Kysthjælpers

fire projektområder. Niels Åge har stor erfaring med planlægning af frivilligt arbejde, da han har været

tovholder på adskillige vandplejeprojekter. Han har erfaret, at det er vigtigt at planlægge ned til mindste

detalje for at sikre, at det frivillige arbejde glider. Han lægger stor vægt på, at alle deltagere i projektet

føler sig vigtige og oplever anerkendelse.

  1. Opdatering på Kysthjælper – hvad er der sket, og hvad er vores planer (DSF)?

De første to år i projekt Kysthjælper er gået med at finde ud af, hvordan vi kommer i gang med arbejdet

med marin naturforbedring, og med at kickstarte de fire lokale projekter i henholdsvis Limfjorden/

Aalborg, Aarhusbugten, Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens.

Limfjorden skal der udlægges fire stenrev i samarbejde med Limfjordsrådet. De lokale kysthjælpere

arbejder med fundraising og donationer, der skal dække indkøb af sten og leje af maskiner til stenudlægning.

Aarhusbugten skal der udplantes ålegræs. Her har vi været udfordret af først et par ansøgninger om

tilladelse til udplantning af ålegræs, der blev afvist af Kystdirektoratet. Dernæst har der været modstand

fra lokale grundejerforeninger mod udplantning af ålegræs ud for Bellevue nord for Aarhus som

reaktion på vores ansøgning til Kystdirektoratet. I Dyngby syd for Aarhus havde vi fået tilladelse til at

plante ud, men det viste sig desværre ved en dykkerinspektion, at der ikke var egnet sandbund i det

område, hvor det var planen at plante ud.

Heldigvis kan vi den 25. juni gennemføre en udplantning af ålegræs i kanalerne på Aarhus Ø.

I Horsens Fjord bliver der udplantet ålegræs i dagene 16.-25. juni. Der er tidligere blevet lagt sten ud i

Horsens Fjord, og der er planer om at ansøge om tilladelse til udlægning af flere sten.

I Lillebælt har Kysthjælper netop udplantet ålegræs i Torø Vig syd for Assens. Her deltog tæt på 100

frivillige, heriblandt 40 unge fra dykkerlinjen på Glamsbjerg Efterskole. Udplantningen havde stor opbakning

fra både lokale NGO’er og andre lokale i alle aldre!

Der bliver snakket om, at vi måske kan gentage succesen med at inddrage lokale efterskoler ved at tale

det ind i skolernes undervisning i den grønne omstilling. Jake nævner, at der i nærheden af Limfjordsmuseet

er en dykkerlinje på Ranum Efterskole, som kunne være relevant at invitere til et formidlingsevent.

Erik og John fremhæver de positive møder mellem forskellige mennesker hen over arbejdet med at

binde ålegræsskud på søm.

  1. Foreløbige erfaringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige (DSF).

Kysthjælpers formidlingsevents i efterår og vinter har været en succes, som vi vil gentage. Men det er

fortsat en udfordring at fastholde de frivilliges interesse uden for Kysthjælpers arbejdssæson.

John fortæller om sine erfaringer med at producere video til lokal annoncering af et projekt i regi af

Danmarks Jægerforbund. Han har deltaget i produktionen af en video om shelters til edderfugle, som

havde stor gennemslagskraft. I Kysthjælper Horsens laver de frivillige en lignende video, som bliver

optaget under udplantningen i Horsens i år. Denne erfaring om videoformidling kan være relevant læring

til kommende lokale projekter med marin naturforbedring.

Der er enighed om, at video er en stærk og vigtig formidlingsform til rekruttering af frivillige.

Torbjørn foreslår, at Kysthjælper ved et kommende formidlingsevent inviterer lokale frivillige til at

komme og fortælle om deres arbejde. Han fremhæver, at de frivillige typisk er enormt interesserede i

at blive orienteret om effekterne af det arbejde, de har deltaget i. Opfølgning er derfor vigtig! Men

hvordan kan vi levere det til drop-in-deltagere i Kysthjælpers arbejde, som ikke har givet os deres kontaktoplysninger?

John foreslår et formidlingsevent i Horsens i forlængelse af årets udplantning målrettet både de frivillige

og offentligheden generelt og med deltagelse af Horsens Kommune.

Jake fremhæver, at frivillige gerne vil gerne blive klogere. Limfjordsmuseet har desuden gode erfaringer

med at holde en årlig fest til anerkendelse af de frivillige.

Erik fortæller om moniteringsarbejdet, som de frivillige kan deltage i – og som både gør dem klogere

og holder dem engageret i vinterhalvåret. Der skal i efteråret fiskes med tegner/ruser, ligesom dykkere

skal svømme hen over områder for at undersøge livet og fiskebestandene i de områder hvor Kysthjælper

arbejder.

  1. Beretninger fra gruppen: Hvad har I lavet af formidling og andre tiltag (Deltagende NGO’er).

Friluftsrådet: Vi videreformidler til vores lokalafdelinger og deler SoMe-opslag videre. Sidst i september

samles alle lokale frivillige i Legoland, hvor Kysthjælper evt. kan få lov at have et indslag med.

Hos Friluftsrådet er Merlin Kristensen en relevant kontaktperson angående formidling.

Torbjørn foreslår, at vi tager fat i Nationalparkerne for at nå ud til flere potentielle frivillige gennem

deres netværk og kanaler.

Hos jægerne bliver Kysthjælper jævnligt omtalt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, i kredsene

og ved forskellige jagt-events.

John ser en udfordring i at forklare jægerne, at det er relevant at lave naturgenopretning i havet. De

kan jo ikke se ålegræsset, når de går på jagt.

Limfjordsmuseet har blandt andet formidlet med reference til Kysthjælper på Naturmødet. Museet er

desuden med i Coastal Life, hvor der også skal udplantes ålegræs. Museet formidler blandt andet den

kulturhistoriske vinkel på ålegræs: Hvad kan man lave af tørret ålegræs?

Der er potentiale for at arrangere en udplantning af ålegræs i samarbejde mellem Kysthjælper og Limfjordsmuseet.

Jake og Niels Åge genoptager dialogen om det i efteråret 2023.

Dansk Fritidsfiskerforbund bruger mange ressourcer på at formidle Kysthjælper og savner mere

materiale til formidlingen. Julie har noteret ønsket.

I en af lokalforeningerne er der indkøbt en undervandsrobot, som forbundet gerne stiller til rådighed

til monitering ved Limfjorden.

Forbundet efterspørger, at Kysthjælper deltager i forbundets årsmøde i marts 2024.

  1. Det fremtidige samarbejde: Hvad skal vores fælles plan være for de næste 2-2½ år (alle).

Enighed om, at dette punkt er dækket ind af ovenstående.

Referent: Julie Myhre

Nøglefiskere!

Nøglefiskere!
Har hørt fra “Rygternes Bureau” at DTU Aqua planer på at
årets Nøglefiskermøde på Fyn, er fastsat til d. 16.september 2023.
Dagsorden udsendes.
(Grunden til at jeg meddeler det her er, at blad 4.23. udkommer 28.september,
men hold selv øje med det forløbne)
Hilsen Bruno