Alle indlæg af path

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND Forbundets lokalforeninger! SE HER! Høring om ruseforbud

Høring om ruseforbud

Formand Arne Rusbjerg:

Hermed link til høring om bekendtgørelse for lukkeperioden for ål i 2019-20, 1. December til 29. Februar.

Jeg mener ikke at man tilgodeser os fritidsfiskere i lukkeperioden.

Derimod trækker man endnu et rusforbud ned over hovedet på os, uden hensyn til at der findes andre former for ruser.

Jeg skal derfor opfordrer de enkelte lokalforeninger til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen, hvis de har rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod bekendtgørelsen, men det vil også virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør det også.

Her er linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63329

SKARV-REDER MED LILLE TILBAGEGANG

 

Dansk Fritidsfiskerforbund

 

SKARV-REDER MED LILLE TILBAGEGANG

-af Jacob Sterup & Thomas Bregnballe

 

Vedlagt finder du rapporten med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver. Rapporten, der er udkommet i d. 12.sep. 2019.                                                 Kan ses på dette link: http://dce2.au.dk/pub/TR149.pdf

 

Her følger nogle af resultaterne.

Bestandens størrelse og udvikling:

 • Der blev optalt 30.469 reder i år, svarende til en tilbagegang på knap 4 % i forhold til 2018.
 • Ynglebestanden har været ret stabil i årene 2014-2019, men med en mindre nedgang i 2018 og 2019.
 • Ynglebestanden i 2019 er ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
 • Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2019 var i Vestjylland med en fremgang på 20 %, mens der i de fleste andre regioner var tilbagegang.

Kolonierne og effekter af havørn:

 • Der blev registreret i alt 70 skarvkolonier, hvilket er 6 færre end i 2018.
 • Der forsvandt 12 kolonier fra 2018 til 2019
 • Der opstod 6 nye kolonier i 2019, De 4 af disse kolonier opstod på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver. På de sidste to lokaliteter er der ikke kendskab til tidligere yngleforekomster.
 • Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.488 reder.
 • I alt var der 8 kolonier med over 1.000 reder.
 • Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadig større påvirkning af skarvkolonierne. Her i 2019 var der adskillige eksempler på, at forekomst af havørne medførte nedsat ynglesucces, forsinkelse af ynglesæsonen og opgivelse af kolonier.

Forvaltning:

 • Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 14 kolonier.
 • De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.858 skarvreder, svarende til ca. 13 % af bestanden.
 • Der blev nedlagt i alt omkring 200 skarver ved 2 kolonier.
 • Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2018, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede reder væsentligt lavere.