Alle indlæg af path

Dansk Fritidsfiskerforbund har rundet 2000 medlemmer

Dansk Fritidsfiskerforbund har rundet 2000 medlemmer

Dansk Fritidsfiskerforbund

Her i julemåneden 2019 kan vi konstatere en markant fremgang i medlemsskaren, som nu har rundet antallet 2000 fritidsfiskere.

En størrelse på 2000 medlemmer er en vigtig milepæl for os, – og som vi tidligere satte som foreløbig målsætning. Særligt glædeligt er det, at vi vokser hver dag, og at det er stadig vigtigt for os, at være med til at samle fritidsfiskerne i Danmark!

Blad og hjemmeside- redaktionen gratulerer

Opdateret i 2019 Fredningsbælter og mindstemål – for fisk og krebsdyr i saltvand!

Opdateret i 2019

Fredningsbælter og mindstemål
– for fisk og krebsdyr i saltvand! 

 

Dansk Fritidsfiskerforbund

Folder til fritidsfiskerne

Se den opdaterede folder fra 2019 -om fredningsbælter og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand! Er du i tvivl om nøjagtigheden eller ændringer? Så kontakt din lokale Fiskerikontrol.

Brug linket:
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10390/mindstemaal-og-fredning-saltvand.pdf

Udkastet til Ruseforbud – rammer forkert!

Udkastet til Ruseforbud
– rammer forkert!

– Arne Rusbjerg, formand

Hermed link til høring om bekendtgørelse for lukkeperioden for ål i 2019-20, 1. december til 29. februar.

Jeg mener ikke at man tilgodeser os fritidsfiskere i lukkeperioden.

Derimod trækker man endnu et ruseforbud ned over hovedet på os, uden hensyn til at der findes andre former for ruser.

Jeg skal derfor opfordre de enkelte lokalforeninger til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen, hvis de har rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod bekendtgørelsen, men det vil også virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør det også.

Her er linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63329

Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Til orientering

 

Udvalget for Rekreativt Fiskeri

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget) Indkaldelse til møde i               § 7-udvalget den 27. november 2019 

 

 

Dagsorden:

 

1.         Godkendelse af dagsorden.

2.         Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje.

Der anmodes om, at evt. emner vedrørende den igangværende fiskepleje, der ønskes drøftet på forhånd meddeles til henholdsvis Peter Geertz-Hansen: pgh@aqua.dtu.dk eller Josianne Støttrup: jgs@aqua.dtu.dk.

3.         Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for Fiskepleje.

4.         Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2020 og videre proces. Udkast til Planen for 2020 forventes udsendt inden mødet.

5.         Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering.
a) Torskefiskeri i Østersøen
b) Åleregulering, herunder lukkeperioden i saltvand fra 1. december 2019 til 29. februar 2020.

6.         Opfølgning og status på lystfiskerstrategien (lanceret 25. oktober 2018).

7.         Orientering siden sidst:
a. Status vedr. vandområdeplaner.
b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål.
c. Skarv.
d. Signalkrebs
e. Revision af bekendtgørelser.

8.         Fastsættelse af dato for næste møde.

 

9.         Eventuelt

 

 

 

 

Disse områder er vigtige for at fremme bestanden

Disse områder er vigtige for at fremme bestanden

Dansk Fritidsfiskerforbund

Se her!

DTU Aqua har lavet ny kortlægning viser, hvilke områder der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene.

Man har kortlagt levestederne i de indre danske farvande for nogle af de arter, som er vigtige i det kommercielle fiskeri. Det drejer sig om torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling. Resultaterne af kortlægningen er opsummeret i to kort, som udpeger særlige hot-spots, som er vigtige levesteder for flere fiskearter. Disse områder er kendetegnet ved at opfylde de forskellige fiskearters krav til omgivelserne, f.eks. med hensyn til vanddybde, temperatur, ilt og bundforhold.

Kortene viser, at de mest optimale levesteder i de indre danske farvande for voksne torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling er.

Se det hele på følgende link:
https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2019/10/vigtigste-levesteder-for-fisk?id=d1ccf6f0-909e-4365-a22a-828ebab889bf&utm_sou

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND Forbundets lokalforeninger! SE HER! Høring om ruseforbud

Høring om ruseforbud

Formand Arne Rusbjerg:

Hermed link til høring om bekendtgørelse for lukkeperioden for ål i 2019-20, 1. December til 29. Februar.

Jeg mener ikke at man tilgodeser os fritidsfiskere i lukkeperioden.

Derimod trækker man endnu et rusforbud ned over hovedet på os, uden hensyn til at der findes andre former for ruser.

Jeg skal derfor opfordrer de enkelte lokalforeninger til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen, hvis de har rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod bekendtgørelsen, men det vil også virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør det også.

Her er linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63329