Alle indlæg af path

Godt hummerfiskeri i Limfjorden!

Erik Nielsen tilpasser sit hummerfiskeri godt.
Tekst: Bruno Müller – Foto: Erik Nielsen. Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Hummerfiskeriet

Ingen tvivl om at Limfjorden er en af de bedste steder til at fange denne delikatesse.
For tiden har DTU Aqua undersøgt bestanden af sort hummer i Limfjorden og kommer
nu med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan forvaltes.
Fiskeriet efter sort hummer i Limfjorden, der er det vigtigste hummerfiskeri i Danmark
og med sine årlige landinger på
ca. 24 tons! Man har kun oplysninger om de officielle landinger og antallet af aktive
fartøjer i erhvervsfiskeriet, men mangler viden om bl.a. hummerbestandens
størrelse og sammensætning,

Forbud mod fiskeri af ål i saltvand er nu udstedt.

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Bekendtgørelse nr. 439 af 30. april 2024 om
forbud mod fiskeri af ål i saltvand er nu udstedt.

Bekendtgørelsen kan findes på dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/439

Høringsnotat og høringssvar kan findes på høringsportalen:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68428

”Mange andre siger det modsatte!”

”Mange andre siger det modsatte!”

af Svend Boye

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere!!!!
Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere.
For godt tre uger siden havde bundgarnfisker Ted Thommesen fra Fjellerup på Djursland TV2 Østjylland med på fiskeri i Kattegat.

Han havde inviteret tv-stationens journalist med ud, fordi han var frustreret over, at man har indført en meget lille kvote på fiskeri
efter stenbidere. For selv om en række medier har fremstillet det som om, at der nærmest ikke er nogen stenbidere tilbage i de
danske farvande, har han og broren Ted Thommesen fanget meget store mængder stenbidere i deres bundgarn i denne sæson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Han ville derfor give offentligheden syn for sag, og TV2 Østjylland kunne efter turen berette, at han alene på denne tur måtte                      genudsætte mere end 250 kilo stenbidere.

TV2 Østjylland fulgte onsdag i denne uge op på historien, og tv-stationen kan nu berette,    at de to bundgarnsfiskere i løbet af de seneste tre uger har genudsat næsten fire ton stenbidere – i en periode, hvor de blot har måttet tage 40 kilo med i land om ugen, og mængden er tilmed fanget i halvt så mange bundgarn, som de to fiskere normalt fisker med.                                                                                                                                                                                                                                                        På baggrund af dette har tv-stationen forholdt fiskeriminister Jacob Jensen (V), at stenbiderne ser ud til at have det markant bedre end deres rygte                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ministeren medgiver i den forbindelse, at der er forskel på, hvad biologerne har anbefalet ham, og hvad fiskerne oplever i Kattegat.                                                                                                                                                                 Han siger også, at man vil evaluere på dataene, når sæsonen er slut.   – Og så kommer vi til en konklusion derefter, siger Jacob Jensen til TV2 Østjylland.

 

Rønnerposten – Blad 2.2024 er udkommet

RØNNERHAVNEN
Frederikshavn

Rønnerposten – Blad 2.2024 er udkommet og lagt i
bladkasserne ved klubhuset og den nordlige del af havnen.
Du kan bl.a. læse om havnens generalforsamling, med
bestyrelsens beretning og referatet.
Ligeledes kan du læse om Rønnerhavnens kommende
50-års jubilæum og det kommende første kræmmermarked, – i maj måned i år.
Og meget andet!  Værsgo´ at tage et blad og god læsning.
Bruno Müller

”Borgerforslag om Ål og ruser”

”Borgerforslag om Ål og ruser”

 

I Nibe er vi svært kede af den situation, vi er havnet i mht. forbuddet mod
ålefangst. Især set i lyset af at vi er med til at udsætte yngel – samtidig med, at der bliver “støvsuget” og eksporteret glasål fra middelhavsområdet.
Et af vore medlemmer i Nibe Bådelaug – Henning Christensen – har fremsendt
– og fået godkendt et forslag om  lempelse  af restriktionerne.
For at det skal have nogen effekt – altså kunne tages op som et punkt til
behandling i Folketinget, kræver det underskrifter! Cirka 50.000.
I opfordres hermed til at “gå ind” på borgerforslag@dk. og støtte forslaget.

I må naturligvis gerne medvirke til at sprede muligheden for, at vi kan fortsætte
– måske i lidt mindre omfang; men dog alligevel at kunne sætte ruser i vandet.

På forhånd tak – og

venlig hilsen

Jesper Boas Therkildsen

Nibe Bådelaug

________________________________________________________

Godt tilbud

Godt tilbud

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

FRITIDSFISKER!
HER ER ET GODT TILBUD til dig!

Vi er ca. 2100 FRITIDSFISKERE fordelt i 15 lokal- afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.
Det som er så mega vigtigt for dig, – og især dine pårørende
— Det vil derfor være dig, der bør sikre din ægtefælle
hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Gennemsnittet af kontingentet til lokalforeningerne og forbundet er for begge 275,- kr. årligt. Forbundets er kontingentet ikke steget i 15 år.

Hvad får du for det!
Du får en dødsulykkeforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.
Ligeledes er inkluderet, at du vil få det sidst udkomne forbundsblad fem gange årligt i din postkasse.
Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du ved indmeldelse det første halve år gratis.
Selv om at det er ”Svære tider” Så har vi et stærkt fællesskab,- også til din fordel.
Du er velkommen til at kontakte Medlemskontoret for yderlige oplysninger på: Tlf.: 21 80 36 12 / mail: bcnr1@webspeed.dk
Besøg vores hjemmeside: www.fritidsfiskerforbundet.dk

 

Jagten på tjærepladser i Frederikshavn

På jagt i 1999 efter tidligere tjærepladser i Frederikshavn!
Man lavede kortlægning af det man havde kendskab til!,-og fandt de 17 første!

Redigering Bruno Müller
Nordjyllands Amt blev opmærksom på, at der i forbindelse med fiskeri før i tiden, herunder specielt bundgarnsfiskeri,
har været et stort antal pladser, hvorpå der har været tjæret fiskegarn, og som kunne skabe problemer i forhold til nuværende og fremtidig arealanvendelse,- især boligbyggeri!

Hvem ejede det,-og hvem styrede det?
De gamle tjærepladser rundt om i landet, var som regel som var ejet af fiskerne, og var som regel styret af byens Tjærelaug, som gav dem ret til at benytte tjæregryden i et vist antal dage som der var brug for.
Tjæreanlægget bestod af gryde, tjærelad og hejseværk og rundt om gryden var muret en kappe op, hvori der fandtes en indfyringsluge til det brænde, der blev brugt til at varme tjæren op med. Hertil en skorsten med renselem.
Tjæren blev varmet op i tjæregryden for at få den tyndtflydende, og ved hjælp af hejseværket blev garnene dyppet i tjæren og derefter hejst op på et tjærelad, så den overskydende tjære kunne
løbe ned i tjæregryden igen.
Herefter blev garnene lagt til tørre i græsset, eller på stativer rundt
omkring på tjæreanlægget.
Garntjæring foregik et par gange i løbet af en fiskesæson, som kunne vare en 9-10 måneder, alt efter vejrliget.
Det var hårdt arbejde, hvortil man havde arbejdstøj, støvler og lignende, som kun blev brugt ved tjæring

Spøgelsesfiskeri

NORGE! Mand idømt fængsel for spøgelsesfiskeri

En mand har i Nord-Troms og Senja Byret tilstået at have ladet torskegarn stå urøgtet i havet i fire måneder. Da nettene blev trukket, fandt man et stort antal døde fisk og krabber samt 23 druknede marsvin.

– Spøgelsesfiskeri er et udbredt problem, og en stor trussel mod miljøet og dyrevelfærden. Undladelse af at ryge net medfører langvarige smerter og stress for de dyr, der fanges i nettet, og vil desuden føre til, at der bliver fanget et større antal dyr i nettet, end hvis det var røget dagligt, siger politiadvokat i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen.

Manden, der arbejdede som skipper på en fiskerbåd, er nu blevet dømt for at have fisket på en måde, der ikke er dyrevelfærdsmæssigt hensigtsmæssig og for at efterlade dyr i en hjælpeløs tilstand. Han er også blevet dømt for brud på rygepligten.
Fiskeri med net er en lovlig metode, men når det ikke ryges, er der risiko for, at de dyr, der fanges i nettene, udsættes for unødig stress. – Marsvin er pattedyr, der drukner, når de fanges i net, hvilket er en langsom, meget stressende og smertefuld dødsproces.

Forskning viser, at fisk og krabber også er følende væsener, og at de oplever smerte og stress med store ligheder med det, vi ser hos pattedyr, siger Strømsnes Olsen.

Byretten mente, at den rigtige straf var fængsel i 60 dage. Efter at have fraregnet tilståelsen og sagsbehandlingstiden fandt landsretten, at skipperen skulle idømmes 30 dages fængsel. Han blev også dømt til at godtgøre Fiskeridirektoratets udgifter til at trække garnene op.
Formålet med dyreværnsloven er at fremme god dyrevelfærd og respekt for dyr. Det gælder også for dyr, der lever i havet. – Jeg mener, at dommen sender et vigtigt budskab om, at spøgelsesfiskeri er en alvorlig overtrædelse af dyreværnsloven, og at undladelse af at ryge net skal straffes med fængsel, siger Strømsnes Olsen.
Dommen er ikke endelig.