Tilskud vedr. opsamling af Spøgelsesgarn

Tilskud vedr. opsamling af Spøgelsesgarn

Indsats mod marint affald EHFAF


Indsats mod marint affald åbner nu for første gang under den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)
. Den økonomiske ramme for ansøgningsrunden er 9 mio. kroner.
Formål
At reducere marint affald og bekæmpe plastforurening i danske havområder med fokus på det affald, som stammer
fra fiskeri, herunder både erhvervs- og fritidsfiskeri.
Hvad gives der tilskud til?
Indsatser rettet mod reduktion af marint affald fra fiskeriet i danske farvande. Der kan søges til to separate underpuljer:
Opsamling af marint affald og Forebyggende oplysningsindsatser
Hvem kan søge?
Myndigheder, forskningsinstitutioner, virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er.
Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekterne.
Læs mere om tilskudsmulighederne på linket: https://fiskeristyrelsen.dk/soeg-tilskud/indsats-mod-marint-affald

Åbent brev til Fiskeriministeren!

Ålefiskeriet! Åbent brev til Fiskeriministeren!

Redaktionen har fået ”Åbent brev” tilsendt fra vores formand Arne Rusbjerg den 17. feb. 2023.
Brevet der vedrører en protest over det for nylig opstået problem for fritidsfiskerne vedr. ålefiskeri,- eller mangel på samme!                                                                                                                                                                                                Indsenderen til formanden er 
Kurt H. Jepsen, Krabbesholmvej 2, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge, vi siger tak til
Kurt og bringer det gerne i vores forbundsblad, samt vores hjemmeside og Dansk Fritidsfiskeri´s hjemmeside.
Bruno Müller

“15.000 pensionister klientgøres pga. dårlig ledelse samt afgivelse af suverænitet”

Ministeriet bedes fordele kopi til samtlige medlemmer af Folketingets Fiskeriudvalg.

Formændene for Amatørfiskerne og Fritidsfiskerne bedes optage brevet i respektive medlemsblade.

Lejre Kommune bedes dele kopi til samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

 

Jeg er en af de ca.15.000 pensionister, der med god grund kan føle sig trådt på og opdage, at mulighederne for livsudfoldelse
og dermed indgreb i livsglæden pludselig begrænses som følge af, at Fiskeriministeren netop er i færd med at forbyde vor hobby, ålefiskeriet.

Jeg er faktisk meget, meget ked af det. Ja – rasende og frustreret, især fordi jeg mener, at Fiskeriministeriet ikke har gjort sit hjemmearbejde,
men står med himmelvendte øjne og påstår, at det er et EU direktiv. (Et EU referat, der udtrykkelig forbyde almindelig danske borgere at
fiske ål i år 2023 bør vedlægges næste referat fra §7 Udvalget (Udvalget for rekreativt fiskeri).

Er stor tilhænger af EU og mener, at det er en dansk selvpålagt plage, fordi man har sovet i timen.

Hvorfor har man ikke fra dansk side holdt fast i vor nationale åleforvaltningsplan, der netop har vist fremgang for ålene?

Hvorfor har man accepteret forskelsbehandlingen mellem ferske og maritime vande?

Eksempelvis yder EU tilskud til åleudsætninger i ferske vande, mens udsætninger i maritime farvande alene bekostes af fritidsfiskerne.

Hvorfor har man afgivet suverænitet og dermed tilladt, at vore store dybe fjorde nu pludselig er EU farvand, hvor EU regler overtrumfer nationale?

Kernen i EU fiskeripolitik er som følger: ”Udgangspkt. for EU`s fiskeripolitik er fri og lige adgang til at fiske i EU-farvande etc” .

EU skelner som nævnt mellem ferske og saltholdige (maritime) vande, hvor EU politik alene omfatter sidstnævnte. Vi kan således risikere at må s
tå på strandbredden og se udenlandske fartøjer fiske de fisk, der er forbudte for os i det rekreative fiskeri.

Det er mit håb at vedhæftede åbne brev til Fiskeriministeren rent faktisk læses af Ministeren samt at han og andre ansvarlige politikere, herunder
også Udenrigsministeren (suverænitetsafgivelse) tager vort problem alvorligt og dermed modvirker en klientgørelse af vi pensionister.

 

Høring om ålefiskeriet

Høring om ålefiskeriet

Følgende meddelelse har formand Arne Rusbjerg udsendt d.17. februar 2023!

Hej Alle!

Så er der en høring omkring forbud mod rekreativt ålefiskeri i saltvand.

Umiddelbart læser jeg det derhen, at forbuddet bliver håndteret som et ilandbringnings forbud,
og at man fortsat kan fiske med sine ruser efter andre arter. Man skal dog stadig huske
ruseforbuds perioden der gælder fra 10/5 til 31/7. (Der er ingen ændringer når det gælder fiskeri i ferskvand.)

Jeg har indsat linket herunder og vedhæfter selve udkastet til bekendtgørelsen.

Linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67214