Udkast til Handlingsplan for Fiskepleje 2018 HØRINGSFRIST 10.jan. 2018

Udkast til Handlingsplan for Fiskepleje 2018
HØRINGSFRIST 10.jan. 2018

Vedlagt fremsendes udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2018 i skriftlig høring.

2018 er andet år i Fiskeplejens normalt 3-årige projektperiode. Aktiviteterne er derfor i høj grad en fortsættelse af de projekter der blev iværksat i 2017. Indtægterne er desværre faldende, og aktivitetsniveauet er i høj grad forsøgt tilpasset til denne virkelighed.

Ved det seneste §7-møde d. 6. september blev der i forbindelse med udvalgets drøftelse af situationen for brakvandgedder efterspurgt aktiviteter der kan belyse sortmundet kutlings evt. negative indflydelse på brakvandsgeddernes rekruttering.

Der foreligger nu et forslag til et projekt (projekt 39464 – handlingsplanens s. 55). Omkostningerne vil i 2018 beløbe sig til 450.000 kr. og ca. 210.000 kr. i 2019.

Som nævnt ovenfor er fiskeplejens indtægter desværre faldende hvorfor der ikke umiddelbart er ressourcer til at iværksætte det pågældende projekt uden at der spares tilsvarende et andet sted indenfor fiskeplejen.

Handlingsplan for Fiskeplejen 2018_udkast

Bilag – Handlingsplanen for Fiskepleje 2018 aktivitets beskrivelse

Betragtning og artikler om europæisk ål

 Betragtning og artikler om europæisk ål

 1. Betragtning 7 affattes således:

(7) Med hensyn til europæisk ålbestand anbefalede ICES, at alle menneskeskabte dødeligheder burde reduceres til nul eller holdes så tæt på nul som muligt. I lyset af dette råd er det hensigtsmæssigt at indføre et midlertidigt forbud mod at fiske efter europæisk ål med en samlet længde på 12 cm eller længere i EU-farvande i ICES-områder, herunder i Østersøen, for at beskytte gydere under deres migration.

 1. Følgende artikel indsættes efter artikel 9:

“Artikel 9a

Foranstaltninger vedrørende europæisk ålfiskeri

Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer og tredjelandsfartøjer samt for kommercielt fiskeri fra kysten at fiske efter europæisk ål med en samlet længde på 12 cm eller længere i EU-farvande i ICES-området, herunder i Østersøen, i en sammenhængende periode på tre måneder fastsættes af hver medlemsstat mellem den 1. september 2018 og den 31. januar 2019. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest den 1. juni 2018 den fastsatte frist. ”

 1. Artikel 12, stk. 1, litra a), og artikel 43, stk. 1, litra a), udgår.
 2. Betragtning om fleksibilitet på tværs af områder vil blive medtaget.
 3. ÆNDRINGER TIL BILAG IA vedrørende TAC-niveauer
 4. Ændringer i de tilsvarende TAC-niveauer og særlige betingelser, henvisninger til de tilsvarende angivelser:

(alle tal er inklusive top-ups, hvor det er relevant)

Fællesnavn TAC-enhed Forslag TAC-ændring 2017 -2018 Kompromis TAC-ændring 2017 – 2018 Kompromis TAC 2018 (tons) Erklæringer / supplerende oplysninger

Ansjos 9 og 10; Unionens farvande i CECAF 34,1,1 -20% RO 12 500 tons Erklæring om forbedring af videnskabelige data

Havfisk 7 -12% RO 33 516 tons Fodnote til fiskeri op til 25% af denne TAC i 8a, 8b, 8d og 8e for medlemsstaterne med kvoterne i begge områder

Havtaske 8abde -12% RO 8 980 tons

 

 

Torsk 3aS (Kattegat) RO + 20% 630 tons

Torsk 7b-7k RO + 9% 3 076 tons Erklæring om selektivitet

Fjernelse af fodnoten om fastsættelse af maskestørrelse for gadoidfiskeri

Tåge 3a, 22-32 -37% -18% (MSY rådgivning) 448 tons Østersø-underopdelinger 25-32 fjernet

Haddock 7b-k, 8, 9 og 10, Unionens farvande i CECAF -34% -11% 6 910 tons Erklæring om selektivitet

Fjernelse af fodnoten om fastsættelse af maskestørrelse for gadoidfiskeri

Hake 8c, 9, 10 og CECAF -24% -12% 9 258 tons Erklæring

Ling Union farvande på 4 RO + 10% 3 843 tons

Ling 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14 Ingen ændring Ingen ændring Fodnote for at fiske op til 15% af denne TAC i EU-farvande med 4 for MS med kvoter i begge områder

Megrims 7 Ingen ændring Ingen ændring Fodnote for fiskeri op til 25% af denne TAC i 8a, 8b, 8d og 8e for medlemsstaterne med kvoterne i begge områder

Hummer 9 og 10 Fodnote, der tillader ikke mere end 100 tons i FU30

Skøjter og stråler EU-farvande i 2a og 4 RO 20% 1 654 tons Fodnote til fiskeri op til 10% af Nordsøen TAC i 7d, hvis MS har kvoter i begge områder.

Skøjter og stråler 7d RO 20% 1 276 tons Fodnote til fiskeri op til 10% af TAC i Nordsøen

Skøjter og stråler 6b, 7a-c, 7e-k RO 15% 9 699 tons

Skøjter og stråler 8 og 9 RO 15% 4 326 tons

 

Hvilling 7b-k -28% -19% 22 213 tons Erklæring om selektivitet

Fjernelse af fodnoten om fastsættelse af maskestørrelse for gadoidfiskeri

 

Joint Declaration on strengthening the recovery for European eel

Fælles udmelding for styrkelse af genopretningen af bestanden af europæisk ål.

Kommissionen og medlemsstaterne

Anerkender, at bestanden af ​​europæisk ål er i kritisk stand, som bekræftet igen ved ICES ‘seneste råd af 7. november 2017;

Noterer sig noteringen af ​​europæisk ål i CITES-tillæg II og i CMS-tillæg II

Erkender, at der er brug for akut handling for at sikre genopretningen af ​​bestanden på tværs af dets naturlige område, og at foranstaltninger, som yderligere reducerer ålødelighed forårsaget af menneskelige påvirkninger under alle ållevetrin, skal være på plads fra 2018;

I betragtning af, at der i forbindelse med forordningen om fiskerimuligheder i 2018 er blevet aftalt en midlertidig lukning af ål med en samlet længde på 12 cm eller længere i Unionens farvande i ICES-områder, herunder i Østersøen, og at det potentielle samspil med nationale ålforvaltningsplaner skal overvåges

Noterer sig behovet for at arbejde med tredjelande, herunder gennem den fælles fiskerikommission for Østersøen for at sikre en omfattende og koordineret tilgang til genopretningen af ​​bestanden blandt alle interessenter;

Glæder sig over GFCM-beslutningen om at udvikle og gennemføre en forvaltningsplan for europæisk ål i Middelhavet sammen med ikke-EU-stater og understrege, at EU har forpligtet sig til at forelægge et forslag til dette mål på 2018-GFCM-årlige session;

At forstå, at genopretningen af ​​bestanden kræver foranstaltninger i alle naturlige ålhabitater i EU og i alle stadier af ålens livscyklus fra glasålet til sølv ålfasen;

Understreger, at Kommissionen vil iværksætte en ekstern evaluering af ålforordningen i begyndelsen af ​​2018 for at vurdere dens effektivitet og dens bidrag til genopretningen af ​​bestanden af ​​europæisk ål med henblik på en eventuel revision og vil fremlægge resultaterne af evalueringen og dens konklusioner til Rådet i første kvartal af 2019

Bemærker, at Kommissionen vil forelægge medlemsstaternes statusrapporter om gennemførelsen af ​​deres nationale ålforvaltningsplan, der senest den 30. juni 2018 skal gennemføres til en ekstern revision for at kontrollere, om de fremlagte data er nøjagtige og hensigtsmæssige, og de metoder, der er anvendt til beregning heraf, og således sikre en lige konkurrencevilkår

Enig for at styrke beskyttelsen af ​​bestanden af ​​europæisk ål

Til dette formål:

 1. Medlemsstaterne gennemfører deres nationale plan for forvaltningsplaner fuldt ud og styrker dem, når det er hensigtsmæssigt, ved yderligere at reducere menneskeskabte dødelighedsfaktorer i alle stadier af ålens livscyklus ved hjælp af en kombination af foranstaltninger som nedsættelse af kommerciel fiskeriaktivitet, begrænsning af rekreativt fiskeri, etablering af strukturelle foranstaltninger til at gøre floder tilpasbare, forbedre flodhabitater og transportere sølvål fra indre farvande til farvande, hvorfra de frit kan undslippe til Sargassohavet.

 

 1. Når de nationale ålforvaltningsplaner ikke opfylder deres egne mål med hensyn til fiskeridødelighed og biomasseudslip, eller hvor medlemsstaterne ikke giver tilstrækkelige data til beregning af disse fiskeridødeligheds- og flygtningsmål, vil de berørte medlemsstater så hurtigt som muligt anvende deres fiskeriforanstaltninger med indre ål med tilsvarende virkning som dem, der er aftalt i fiskerimulighedereglementet.

 

 1. Medlemsstaterne vil gennemgå de nuværende genopretningspraksis for at sikre, at offentligt finansieret genopretning bidrager til at øge udsvingsniveauet for silversål i overensstemmelse med målene med ålforordningen.

 

 1. Medlemsstaterne vil forbedre kontrollen med ålfiskeri efter behov og yderligere øge deres indsats med hensyn til bekæmpelse af ulovligt ålfiskeri og ulovlig handel med ål, især glasål og sikre overholdelse af CITES-forbuddet mod udenlandsk handel. Dette kan omfatte brugen af ​​eksisterende egnede it-værktøjer til at sikre sporbarheden af ​​ål i alle livsstadier og til den endelige handelsdestination for ålene, både når de anvendes til konsum direkte eller efter opdræt i akvakultur, og når de anvendes til restocking, assisteret migration eller fælde og transport formål.
 2. Medlemsstaterne vil fremlægge de statusrapporter, der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning 1100/2007 om gennemførelsen af ​​deres ålforvaltningsplaner senest den 30. juni 2018

 

 1. Endvidere vil medlemsstaterne informere om de foranstaltninger, de træffer for at overholde deres forpligtelser i henhold til punkt 1-4 senest den 30. september 2018.

 

 1. Medlemsstaterne vil inden for rammerne af deres institutionelle opbygning forsøge at fremlægge statusrapporter om gennemførelsen af ​​deres ålforvaltningsplaner hvert tredje år, indtil der er stærk videnskabelig dokumentation for genopretnings tegn for ålepopulationen.