Opdateret i 2019 Fredningsbælter og mindstemål – for fisk og krebsdyr i saltvand!

Opdateret i 2019

Fredningsbælter og mindstemål
– for fisk og krebsdyr i saltvand! 

 

Dansk Fritidsfiskerforbund

Folder til fritidsfiskerne

Se den opdaterede folder fra 2019 -om fredningsbælter og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand! Er du i tvivl om nøjagtigheden eller ændringer? Så kontakt din lokale Fiskerikontrol.

Brug linket:
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10390/mindstemaal-og-fredning-saltvand.pdf

Udkastet til Ruseforbud – rammer forkert!

Udkastet til Ruseforbud
– rammer forkert!

– Arne Rusbjerg, formand

Hermed link til høring om bekendtgørelse for lukkeperioden for ål i 2019-20, 1. december til 29. februar.

Jeg mener ikke at man tilgodeser os fritidsfiskere i lukkeperioden.

Derimod trækker man endnu et ruseforbud ned over hovedet på os, uden hensyn til at der findes andre former for ruser.

Jeg skal derfor opfordre de enkelte lokalforeninger til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen, hvis de har rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod bekendtgørelsen, men det vil også virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør det også.

Her er linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63329

Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Til orientering

 

Udvalget for Rekreativt Fiskeri

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget) Indkaldelse til møde i               § 7-udvalget den 27. november 2019 

 

 

Dagsorden:

 

1.         Godkendelse af dagsorden.

2.         Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje.

Der anmodes om, at evt. emner vedrørende den igangværende fiskepleje, der ønskes drøftet på forhånd meddeles til henholdsvis Peter Geertz-Hansen: pgh@aqua.dtu.dk eller Josianne Støttrup: jgs@aqua.dtu.dk.

3.         Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for Fiskepleje.

4.         Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2020 og videre proces. Udkast til Planen for 2020 forventes udsendt inden mødet.

5.         Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering.
a) Torskefiskeri i Østersøen
b) Åleregulering, herunder lukkeperioden i saltvand fra 1. december 2019 til 29. februar 2020.

6.         Opfølgning og status på lystfiskerstrategien (lanceret 25. oktober 2018).

7.         Orientering siden sidst:
a. Status vedr. vandområdeplaner.
b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål.
c. Skarv.
d. Signalkrebs
e. Revision af bekendtgørelser.

8.         Fastsættelse af dato for næste møde.

 

9.         Eventuelt